Tellingen

Er wordt veel geteld en gerapporteerd:

 

Leden van de VWG leveren bijdragen aan verschillende (inter)nationale tellingen en inventarisaties. De VWG leidt zelf vrijwilligers op tot vogeltellers.Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.

Wintervogeltellingen in de Rijnstreek

Sinds de winter van 1995/96 worden de wintervogels in het werkgebied van de VWG integraal geteld. Dit gebeurt in de maanden oktober tot maart, halverwege de maand, in het kader van de Wintervogeltellingen van de provincie Zuid-Holland. De gegevens worden ook gebruikt door SOVON voor de ganzen- en zwanentelling en de internationale midwintertelling.

Op waarneming.nl staan deze wintertelgebieden ook genoemd:
 1. Doesput / Munnikenpolder
 2. Polder Achthoven
 3. Doespolder
 4. Hondsdijkse polder
 5. Lagenwaardse polder
 6. Vlietpolder
 7. Wijde Aa
 8. Woubrugge - Kerkweg (in Polder Oudendijk)
 9. Gnephoek
 10. Zegerplas
 11. Riethoornse polder
 12. Geer en Buurtpolder
 13. Boterpolder
 14. Gemenewegse polder
 15. Groenendijkse polder
 16. de Wilck
 17. Barrepolder
 18. Oostbroekpolder
 19. Westbroekpolder
 20. Grote polder zuid
 21. Grote polder noord

Broed­vogel­inventarisatie

Binnen het werkgebied wordt een aantal gebieden op broedvogels geinventariseerd met de SOVON BMP-methode. Het betreft de Houtkamp in Leiderdorp, Spookverlaat/Kruiskade in Rijnwoude, Ericapark en Heemgebied Kromme Aar in Alphen en de Noord Aa in Zoeterwoude. Daarnaast wordt in het kader van het meetnet weidevogels van de provincie Zuid-Holland "De Wilck" op broedvogels gekarteerd.

Kolonievogels en zeldzame broedvogels

De in het werkgebied bekende broedgevallen van zeldzame- en kolonievogels worden aan SOVON doorgegeven via het landelijk soortenonderzoek broedvogels (LSB). Het betreft regulier de ooievaar, visdief, oeverzwaluw en zwarte stern, en meer incidentel soorten als zwarte zwaan en smient.

Losse waarnemingen

Losse waarnemingen van interessante soorten, opvallende aantallen, opmerkelijke locaties of bijzondere data worden door de waarnemers ingestuurd voor de rubriek veldwaarnemingen uit het verenigingstijdschrift de Braakbal. Daarin verschijnt elk kwartaal een selectie. Soorten uit het bijzondere soortenproject niet-broedvogels (BSP-nb) worden via die weg aan SOVON doorgegeven. De veldwaarnemingen van vogels worden binnen de VWG op dit moment niet gecoördineerd. De positie is vacant. Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris .

Punt-transecttelling

Door SOVON worden de aantalsontwikkelingen van de wintervogels gemonitord via de punt-transecttellingen. In de tweede helft van december worden op 20 punten langs een vaste route gedurende 5 minuten de aanwezige vogels geteld. Leden van de VWG tellen route 776, gelegen langs de Oude Rijn, Heimandwetering, Wijde Aa en Ruige Kade. De route is in 1990, 1991 en 1992 geteld en wordt vanaf 2001 weer geteld.

 

Broedvogelatlas

De VWG heeft natuurlijk ook meegedaan aan het veldwerk voor de nieuwe broedvogelatlas. De VWG nam de 4 atlasblokken van haar werkgebied voor de rekening. Hier werden 94 soorten (mogelijke) broedvogels vastgesteld, een toename van 18% t.o.v. de vorige atlas midden jaren '70. Er verdwenen 11 soorten en er kwamen er 25 bij. Winnaars de afgelopen 25 jaar waren de roofvogels en stadse bosvogels als grote bonte specht, staartmees en gaai. Verliezers waren de kritsche weidevogels (zwarte stern, kemphaan, watersnip) en de zomertortel. Opmerkelijk is dat het aantal rode lijst-soorten in die periode toenam van 13 tot 15. Krooneend, kemphaan, watersnip en paapje verdwenen, terwijl ooievaar, porseleinhoen, ijsvogel, groene specht, oeverzwaluw en snor verschenen.

 
 

World & Euro Bird Watch

Het doel van dit evenement is wereldwijd aandacht te schenken aan vogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende deelnemende landen, doordat vogels en hun bescherming weer eens voor het voetlicht worden gebracht. Ook kan dit evenement ertoe bijdragen dat meer mensen ge´nteresseerd raken in vogels. De Euro Birdwatch is daarnaast een uitstekende gelegenheid om in de pers het belang van Nederland voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen.

Bron Vogelbescherming Nederland: Vogelbescherming Nederland. De vogelbescherming publiceert ook de jaarlijkse landelijke verslagen.

De verslagen over onze deelname aan de Birdwatch

Contact

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.