Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

Meten, weten, delen

Alle waarnemingen, tellingen en inventarisaties worden vastgelegd en doorgespeeld aan natuurbeherende instanties. Daardoor kunnen ze van nut zijn bij de beoordeling van planologische en infrastructurele plannen en het veilig stellen van voor vogels van groot belang zijnde gebieden.

Alle werkgroepen, commissies en hun contact­personen

Klik op een naam om een mail naar de contactpersoon te sturen.

 
-De activiteitenkalender wordt gecoördineerd door .
-Meer informatie over Natura 2000-gebied "de Wilck" kunt u bij opvragen.
-Het tellen van de broedgevallen in nestkasten van Huiszwaluwen wordt door gecoördineerd.
-Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt door gecoördineerd.
-Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.
-Bijdragen aan de Braakbal stuurt u naar via braakbal@vogelsrijnwoude.nl.
 
-Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.
-Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met bij geen gehoor kunt u ook met contact zoeken.
-Meer informatie over de Munnikenpolder en de oever­zwaluwen­wand kunt u inwinnen bij en b.g.g. .
-Meer informatie over ledenactiviteiten kunt u inwinnen bij .
-De voorraad van nestkasten wordt door beheerd.
-Meer informatie over de Oeverzwaluwand in de Elfenbaan kunt u bij inwinnen.
-Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .
-De Public Relations voor de Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o. wordt door meerdere leden ingevuld en door gecoördineerd.
-Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.
-Meer informatie over de uilenwerkgroep kunt u inwinnen bij .
-Vragen over het onderhouden van de vogelkijkhut Amalia aan het Spookverlaat kunt u stellen aan .
-www.vogelsrijnwoude.nl wordt door actueel gehouden.
-Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u bij opvragen.


Historie - Sommige werkgroepen zijn opgeheven of nu niet actief

De informatie over opgeheven of niet meer active werkgroepen is nog wel beschikbaar
-De veldwaarnemingen van vogels worden binnen de VWG op dit moment niet gecoördineerd. De positie is vacant. Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris .
-Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .
-Voor meer informatie over het stopzetten van het werken in de Natuurtuin kunt u contact op nemen met de secretaris .
-De diatheek werd bemensd door .
-De bibliotheek werd door  beheerd en wordt afgebouwd.
-De Jeugdcommissie is niet meer actief sinds medio 2022. Meer informatie kunt u bij onze secretaris .

Jubileum

Elke 5 jaar valt er wat te vieren! Iedere keer is dat een groot feest!

Jubilea | 2005 » 2010 » 2015 » 2020 Uitgesteld

Tellingen en inventari­saties

Binnen het werkgebied worden gebieden op broedvogels geïnventariseerd. Tijdens het winterhalfjaar worden in het Rijnstreekgebied en naaste omgeving systematisch tellingen van wintervogels uitgevoerd. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar kleine zwanen en ganzen. In de broedtijd worden ook koloniebroeders als huiszwaluwen en oeverzwaluwen geïnventariseerd
Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.

Nestkastenbeheer en andere kunstmatige nestelplaatsen

In de gemeenten Rijnwoude en Leiderdorp plaatsen, vervangen, verzorgen en controleren we meer dan 250 nestkasten om holenbroeders gelegenheid te geven ongestoord voor nageslacht te zorgen. Aan het Hazerswoudse Spookverlaat staat een Ooievaarpaalnest, dat een aantal jaren met succes door een paartje is benut. Nestvlotjes op daarvoor geëigende plaatsen bieden de sterk bedreigde Zwarte Stern broedgelegenheid. Mede door onze tussenkomst is voor een Oeverzwaluwenbroedwand nabij de N11/Oostvaart in de Ecozone "Elfenbaan" gezorgd.
De voorraad van nestkasten wordt door beheerd.
Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt door gecoördineerd.De gegevens vanaf 2011 zijn beschikbaar op deze site.
Meer informatie over de Oeverzwaluwand in de Elfenbaan kunt u bij inwinnen.

Veld­waar­neming­en

Alle waarnemingen in ons gebied kunnen op de site worden vastgelegd of worden doorgespeeld aan de contactpersoon Veldwaarnemingen. In de Braakbal worden de waarnemingen gepubliceerd en enkele bijzonderheden benoemd.
De veldwaarnemingen van vogels worden binnen de VWG op dit moment niet gecoördineerd. De positie is vacant. Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris .

Landschapsbeheer

Van eind oktober tot half maart wordt op ongeveer 12 zaterdagochtenden knot- en ander onderhoudswerk gedaan. Dit gebeurt zoveel mogelijk natuurvriendelijk op een aantal plekken in de gemeente Rijnwoude, vooral op de Kruiskade (tussen Hazerswoude-Rijdijk en -Dorp), langs de Lagewaard in Koudekerk en in de Munnikenpolder in Leiderdorp. Het is mogelijk met uw club of vereniging gezamenlijk op een zaterdag aan de slag te gaan.
Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met bij geen gehoor kunt u ook met contact zoeken.

Meer informatie over de Munnikenpolder en de oever­zwaluwen­wand kunt u inwinnen bij en b.g.g. .

Maaien
Opruimen van het Amailia eiland

Huis­zwaluw­inventa­risatie

enwerkgroep Rijnstreek telt jaarlijks het aantal huiszwaluwnesten in (vrijwel) de gehele Rijnstreek. De werkgroep streeft er naar de Rijnstreek in zijn geheel te tellen. Alleen de kernen Nieuwkoop, Hoogmade, Zevenhoven en Noorden worden nog niet geteld. De nesten worden vanaf 1991 geteld.
Het tellen van de broedgevallen in nestkasten van Huiszwaluwen wordt door gecoördineerd.

Leden­activiteiten

Het programma voor leden van de VWG is elk jaar weer iets bijzonders.
Meer informatie over ledenactiviteiten kunt u inwinnen bij .

Wetland­wacht VBN "de Wilck"

Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u bij opvragen.

Braakbal

Steevast elk kwartaal valt in onze brievenbus onze orgaan "de Braakbal". 43 Pagina's worden door vaste redacteurs en gelegenheids redacteurs gevuld. In "de Braakbal" staan alle geplande activiteiten van alle werkgroepen vermeld, evenals verslagen van die activiteiten. Materiaal voor "de Braakbal" kan via e-mail worden opgestuurd naar de hoofdredacteur.
Bijdragen aan de Braakbal stuurt u naar via braakbal@vogelsrijnwoude.nl.

Educatie­commissie

Door middel van een aantal publieksexcursies en -avonden geven we belangstellenden de kans wat meer over wilde vogels te weten te komen. Cursussen voor publiek en/of leden, die dieper op allerlei avifaunazaken willen ingaan, worden regelmatig gegeven. Onze vrij toegankelijke vogelobservatiehut "Amalia" aan het Hazerswoudse Spookverlaat biedt iedereen gelegenheid zelf de vogels in hun doen en laten waar te nemen. De commissie heeft ook voor dit seizoen een attractief programma in elkaar gezet.
Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.

Jeugd­commissie

Het was een lang gekoesterde wens om een “Jeugd-commissie” te hebben die activiteiten voor kinderen en jongeren gaat organiseren. Die is in 2018 in vervulling gegaan. De bedoeling is om deze doelgroep te interesseren in de natuur en kennis te laten maken met alles in de natuur wat groeit, bloeit en vliegt!

De Jeugdcommissie is niet meer actief sinds medio 2022. Meer informatie kunt u bij onze secretaris .

Public Relations - PR

In de commissie Public Relations komen een aantal zaken samen. Het publiceren over activiteiten van de VWG, via de Braakbal, de website, Facebook, Instagram en X, de ondersteuning van leden- en publieksactiviteiten.
De Public Relations voor de Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o. wordt door meerdere leden ingevuld en door gecoördineerd.

Overheid, Ruimtelijke ordening en Openbare werken

In ons gebied spelen vele veranderingen, de HSL, N11, de Wilck enzovoorts. De vereniging brengt onze kennis over de natuurwaarden onder de aandacht bij de beleidsvormde instanties.
Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .

Uilen­werk­groep

Medio 2008 is de Uilenwerkgroep opgericht. Er zijn contacten met andere “uilenmensen” en “uilengroepen” in de omgeving. De werkgroep vraagt een ieder die gegevens kan bijdragen (waar uilen gezien, nestkasten hangen etc.) dit ook te doen. Uiteraard zal er zeer zorgvuldig met deze gegevens worden omgegaan.
Meer informatie over de uilenwerkgroep kunt u inwinnen bij .

Historie

Sommige werkgroepen zijn gestopt. De informatie over die werkgroepen is nog wel beschikbaar.

Natuur­tuin­beheer - Opgeheven

Eenmaal per maand (behalve 's winters) werkten we samen met het IVN-afdeling Alphen aan den Rijn e.o. in de natuurtuin van Koudekerk, waarin we de oorspronkelijke polderflora willen terugbrengen. Na het opgaan van gemeente Rijnwoude in Alphen aan de Rijn bleek het onmogelijk het werk voor te zetten zijn de activiteiten in november 2017 gestopt

NatuurtuinVoor meer informatie over het stopzetten van het werken in de Natuurtuin kunt u contact op nemen met de secretaris .

Weide­vogel­bescherming - Opgeheven

Kievit onder nestbeschermer
Kievit onder nestbeschermer

In samenwerking met agrariërs en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Wijk en Wouden spoorden we weidevogelnesten op en beschermden de nesten. De werkgroep is begin 2016 opgeheven. De jaarverslagen zijn nog beschikbaar en ook de toelichting waarom deze groep helaas moest stoppen.

ContactVoor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .

de Zwarte Stern - Gestopt

Voor de Zwarte Stern werden elk jaar in de juiste biotoop nestvlotjes geplaatst. De zwarte stern wordt helaas niet meer in ons gebied gezien. De activiteiten zijn gestopt,

Bibliotheek - Opgeheven

De bibliotheek werd door  beheerd en wordt afgebouwd. Wat er zoal in stond staat nog wel beschreven.

Jubileum­commissie - Niet actief

De jubileumactiviteiten van 2020 staan hier.

Jeugd­commissie - Niet actief

Het was een lang gekoesterde wens om een “Jeugd-commissie” te hebben die activiteiten voor kinderen en jongeren gaat organiseren. Die is in 2018 in vervulling gegaan. De bedoeling is om deze doelgroep te interesseren in de natuur en kennis te laten maken met alles in de natuur wat groeit, bloeit en vliegt!

De Jeugdcommissie is niet meer actief sinds medio 2022. Meer informatie kunt u bij onze secretaris .