Wetland­wacht 2000

In het najaar is in het noordoostelijk, deel van het Staatsbosbeheerreservaat een plasgebiedje gerealiseerd om de natuurwaarden te verrijken. Dit had meteen al positieve gevolgen: de vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude constateerde een duidelijke toename in aantallen en soorten steltlopers en zwemeenden. Ook overnachtten er in december liefst 122 kleine zwanen. In de komende jaren wordt een verdere uit bouw van de mogelijkheden van het plasgebiedje verwacht. De WetlandWacht hoopt op een frequentere aanwezigheid van de kleine zwaan die het gebied als overnachting- én foerageerplaats gebruikt.

Staatsbosbeheer (SBB) hanteert voor De Wilck een uitwerkingsplan met een aantal positieve punten. Zo wordt onder andere aangestuurd op een natuurlijker peilbeheer: hoger in winter en voorjaar en lager in de zomer en herfst. Ook streeft SBB naar mozaďekbeheer. dat wil zeggen dat er meer spreiding in de maaidata zal komen. Bovendien zal SBB het maaibeheer aanpassen op het voorkomen van de kleine zwaan in de winter. Nieuwe visrechtcontracten zullen worden uitgebreid niet een duidelijk afgebakend looprecht.

De windmolenlocatie aan de noordrand van de Polder Groenendijk is, mede dankzij deelname van de vogelwerkgroep in de klankbordgroep van de gemeente Rijnwoude, geschrapt. De vogelwerkgroep neemt deel aan de klankbordgroep ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied voor de gerneente Rijnwoude. Hieronder vallen het SBB-reservaat De Wilck en de meeste aangrenzende polders.

Ook is de vogelwerkgroep op verzoek van de Provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd in de werkgroep om.omgevingskwaliteit van de Gebiedsinrichtingscomrnissie Wijk en Wouden.

Er is een halfjaarlijks overleg gestart tussen de vogelwerkgroep. de WetlandWacht en Staatsbosbeheer. De partijen zijn hierover erg tevreden en willen het overleg graag voortzetten. Negatieve ontwikkelingen

Aan de randen van het reservaat zijn de (voorbereidings-)werkzaamheden begonnen voor de aanleg van de Hoge Snelheidslijn.Voor de bouw van een vluchtschacht wordt onder andere een werkweg aangelegd, hetgeen nogal wat verstoring tot gevolg heeft.

De WetlandWacht constateert een algehele toename van onrust en verstoring. In aangrenzende polders is de jachtintensiteit toegenomen. Het wandelpad aan de noordrand wordt oneigenlijk gebruikt door fietsers. Wandelaars begeven zich buiten de toegestane route. Vogelwerkgroep en WetlandWacht hebben hierover herhaaldelijk met Staatsbosbeheer gesproken. Staatsbosbeheer zal waar mogelijk de bewegwijzering verbeteren en de toegankelijkheid aanpassen.

Contact

Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u bij opvragen.