Wetland­wachten

WetlandWachten zijn onmisbaar bij de bescherming van de Nederlandse Wetlands. Sinds acht jaar vormen de circa tachtig vrijwilligers de oren en ogen van Vogelbescherming Nederland.

Wetlandwacht 2003 - Interview met de Wetlandwacht van de Wilk

Deze keer een interview met, Wetlandwacht van De Wilck, polder in het Groene Hart. Aanleiding voor dit interview: de zomerse droogte en het inlaten van zout water in het Zuid-Hollandse Veenweidegebied.

Wat voor soort gebied is de Wilck eigenlijk?

De Wilck is een veenweidepoldertje van zo'n 120 hectare groot, nabij Hazerswoude, en het heeft voor vogels twee hoofdfuncties: die van Europees Vogelrichtlijngebied voor de kleine zwaan en smient en die van Weidevogelreservaat voor Staatsbosbeheer. Daarnaast wordt het gebied steeds belangrijker als rust-, doortrek- en overwinteringgebied voor diverse soorten, zoals steltlopers en slechtvalken. Het gebied heeft een eigen waterhuishouding, waarbij de westelijke en oostelijke helft van elkaar zijn gescheiden. Is het waterpeil in de polder veranderd als gevolg van de droge zomer? Tijdens de droge zomer daalde het waterpeil aanzienlijk. Door acties van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude werd hierop gelukkig tijdig ingesprongen. In samenspraak met Staatsbosbeheer en het waterschap is een noodpomp geplaatst om het waterpeil weer op de gewenste hoogte te brengen.

Hoe denk je over het besluit van het Hoogheemraadschap Rijnland en enkele waterschappen om zout water in het veengebied tussen Leiden, Rotterdam en Breukelen in te laten?

Het besluit om zout water toe te laten is voor natuurbeheer over het algemeen niet positief. Gelukkig heeft dit voor De Wilck weinig of geen consequenties. De Wilck heeft namelijk een gesloten waterhuishouding en het inlaten van water kan men zelf regelen. Controles brachten tot op heden geen schrikbarende verschijnselen aan het licht. Overigens is mijn inziens voor De Wilck een constant hoog waterpeil belangrijker dan een tikkeltje verzilting.

Heeft de aanleg van de Hoge Snelheids Lijn Parijs-Amsterdam gevolgen voor het waterbeheer in het gebied?

De Wilck heeft direct met de Hoge Snelheids Lijn te maken: het tracé is er middendoor getekend. Gelukkig loopt het nu via een tunnel onder het gebied door. Momenteel is de boormachine onder het gebied, op een diepte van zo'n meter of dertig. Vogelwerkgroep en WetlandWacht konden er destijds via jarenlange telreeksen en enkele inspraakrondes aan bijdragen dat èn De Wilck als vogelrichtlijngebied werd aangewezen èn dat tot het boren van de HSL-tunnel werd besloten. Natuurlijk heeft het eerste een direct verband met het tweede en verliep de besluitvorming gelukkig in precies de juiste volgorde. Gevolgen voor het waterbeheer lijkt de aanleg van de HSL (nog) niet te hebben.

Is het waterpeil in de polder voldoende afgestemd op de natuurwaarden van het gebied?

Op papier is het waterpeil op de natuurwaarden van het gebied afgestemd, maar het kan beter: zeker wat de oostelijke helft aangaat. Dankzij publicitaire acties van onder meer de vogelwerkgroep komt er een gesprek tussen de waterbeherende instanties, de werkgroep en de WetlandWacht over een nieuw peilbesluit. Met name dat oostelijk deel zou daarvan moeten profiteren. Via inspraak en andersoortige bemoeienissen zijn de vogelwerkgroep en ook Vogelbescherming Nederland betrokken bij de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Rijnwoude. Doel daarvan is het maximaal verzekeren van de bescherming van de natuurwaarden in De Wilck.

Hoe is het de weidevogels en voor het gebied belangrijke soorten als smient en wilde zwaan dit jaar vergaan?

Voor de weidevogels in het gebied was 2003 een topjaar. De vogelwerkgroep inventariseerde zowel een recordaantal broedvogelsoorten (31) als afzonderlijke territoria (543). Verhoudingsgewijs scoorde de grutto geweldig goed. Nu dus ook eens positief nieuws in de landelijke kommer-en-kwel-situatie voor deze soort. Als wintergast blijft de smient De Wilck goed bezoeken. De kleine zwaan is in wisselende aantallen in en om het gebied present.

Waarom is het gebied zo speciaal voor jou?

De Wilck is weids, rustig, redelijk oorspronkelijk en nu zo goed mogelijk veiliggesteld door de vogelrichtlijn en de reservaatstatus van SBB, zónder bovengrondse HSL. Het gebied is van groeiend belang voor steeds meer vogelsoorten als doortrek- en winterverblijf, met weidevogelconcerten in het voorjaar. Kortom; voor vogelwerkgroep en WetlandWacht een gebied om trots op te zijn, om van te genieten, van te houden én op allerlei fronten voor te knokken!

Contact

Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u bij opvragen.