De natuurtuin was uw bezoek waard maar is november 2017 gestopt!

Op 20 november heeft de VWG de gemeente Alphen aan den Rijn geïnformeerd over het beëindigen van de werkzaamheden. Onderstaand het bericht en motivatie.


[Begin brief aan B&W Alphen aan den Rijn] (Bewerkt voor de website)

Aan: B&W Alphen aan de Rijn (november 2017)

Helaas moeten we u melden, dat we als Vogelwerkgroep onze werkzaamheden in de Natuurtuin in Koudekerk a/d Rijn, nabij het Hofstedepark met ingang van heden willen beëindigen. Dit besluit is na rijp beraad genomen, nadat we vele malen hebben ervaren, dat u de gemaakte afspraken niet nakomt en het toezicht van gemeentewege vrijwel ontbreekt. Om dit te illustreren geven we onze ervaringen door vanaf februari 2014, omdat vanaf 1 januari 2014 Rijnwoude opging in de gemeente Alphen a/d Rijn.

1. Baggerdebacle februari 2014

De [foutief gestorte red.] bagger is netjes opgeruimd, maar afgesproken werkzaamheden, zoals het herstellen van  o.a. de paden, is men niet nagekomen. Dit hebben we zelf gedaan.

2. Composthoop

Deze zou ieder jaar worden weggehaald. Dit is tot op heden weer niet gebeurd. Ook hier waren afspraken over gemaakt.

3. Vernielingen

Men breekt takken af om hutten mee te bouwen. Dit gebeurt elk jaar verschillende malen. Daarnaast andere vernielingen, zoals graffiti, uitsteken van planten en het achterlaten van vuilnis.

4. Het opnieuw baggeren van de inlaat

Dit is uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Rijnland. Blijkbaar moet dit om de 8 jaar gebeuren. Maar hierdoor verdwijnen de waterplanten steeds opnieuw. Tijdens de baggerwerkzaamheden moest de brug verwijderd worden. De brug is wel weer teruggeplaatst, maar bleek later zo erg beschadigd te zijn, dat hij niet meer bruikbaar is.

5. Het niet mogen laten staan van het riet

De kleine karekiet en de rietzanger vinden nu geen geschikte nestgelegenheid meer. Dit is een verarming van de vogelstand in de Natuurtuin

6. Opknappen Hofstedepark

De gemeente Alphen a/d Rijn heeft contact met ons gezocht over het integreren van de  Natuurtuin in het park. De volgende punten zijn hierbij afgesproken:

 • Verwijderen van bomen in de tuin. (is gedaan)
 • Houtsnippers voor de paden in de tuin aanleveren vanuit het park. (is gedaan)
 • Bomen uit het park aanleveren om langs de paden te leggen. (is gedaan, maar ze waren ongeschikt. Ze waren veel te groot)
 • Nieuw hekwerk plaatsen. (is niet gedaan en ook niets meer over gehoord)
 • Groen afscheiding rond de composthoop besproken. (niet gedaan en ook niets meer over gehoord)
 • Nieuwe brug over de inlaat. (niet gedaan en ook niets meer over gehoord)
 • Nieuwe aanplant van bomen en struiken. (niet gedaan en ook niets meer over gehoord)
 • Zandleveranties voor verschraling van de grond. (niet gedaan)
 • Nieuwe ingang van de Natuurtuin. (niets meer over gehoord)

Totaal geen informatie over de voortgang van de werkzaamheden en op telefonische vragen wordt niet gereageerd met een antwoord.

Conclusie

Ons zeer gewaardeerde vrijwilliger vatte het voorstel te stoppen als volgt samen:
Ondanks alle tegenslagen en beloftes zijn wij erin blijven geloven dat het goed zou komen. Nu dit alles niet het geval is, wil ik er na 33 jaar per direct mee stoppen.

Het bestuur van de VWG staat unaniem achter dit voorstel en heeft besloten per direct te stoppen.

"Wij besteden onze tijd liever aan projecten die minder frustratie opleveren."

[Einde brief aan B&W Alphen aan den Rijn] (Bewerkt voor de website)


Informatie over het verleden van de Natuurtuin

In het Hofstedepark in Koudekerk aan de Rijn was aan de Lagewaard een Natuurtuin ingericht. De Natuurtuin in het Hofstedepark te Koudekerk aan den Rijn (aan de Lutteke Rijn) was initeel een samenwerkingsverband tussen het IVN afd. Alphen a/d Rijn e.o. en de Vogelwerkgroep Koudekerk /Hazerswoude e.o..

Waar was het?

Als je parkeert aan de Kerklaan, of bij “De Ridderhof” is daar de voormalge Natuurtuin te vinden. Loop het Ridderhoflaantje uit tot het bruggetje. Sla voor de brug linksaf, totdat je na 200 meter voor een klaphek staat. Hier begint de Natuurtuin. Vanaf de parkeerplaats bij “De Ridderhof” loop je rechts langs het gebouw en kom je na 50 meter bij hetzelfde klaphek. De Natuurtuin was altijd open, maar voor hulp aan de Natuurtuingroep moest je er dus op zaterdag(morgen) zijn.

Vrije toegankelijkheid

Een natuurtuin is een soort heemtuin waar de plantengroei zich op natuurlijke wijze mag ontwikkelen. Het doel van een natuurtuin is het verzamelen van de oorspronkelijke polderplanten. Maar omdat de ondergrond vooral uit klei bestaat, kunnen niet alle planten van het veenweidegebied zich hier ontwikkelen. De tuin was vrij toegankelijk want door kennismaking met de plantenwereld kan het publiek geïnteresseerd raken en mede de tuin willen gaan beschermen.

Geschiedenis van het terrein

Het terrein waar nu de natuurtuin was, was voorheen o.a. weiland, geitenwei en park in aanleg. Vanaf 1982 begon de ontwikkeling als natuurterrein. Door de dijkfunctie was een grondige ophoging met zware klei noodzakelijk. Vanuit natuurperspectief was dit minder gewenst. De nagestreefde verarming van de grond gaat langzaam door de slechte structuur van de grond. In 1990 werd de natuurtuin aan de zuidkant uitgebreid.

Verarmen van de grond…

Door aanplant,zaaien en beheer is getracht de rijkdom aan plantensoorten te vergroten. Onderlinge concurrentie zorgt voor een successie (opvolging) van plantensoorten. Ook verarming van de grond is toegepast om een grotere soortenrijkdom te verkrijgen. Daarom is er volgens een beheersplan één of tweemaal per jaar gemaaid en de plantenresten worden afgevoerd. De soorten rijkdom in de tuin is o.a. afhankelijk van:

 • Grondsoort
 • Waterhuishouding
 • Ligging t.o.v. zon en wind
 • Beheersplan

...leidt tot meer variatie

Getracht werd diverse vegetatiesoorten te verzamelen. Zo was er een:

 • Akkervegetatie
 • Dijkbegroeiing
 • Bosgedeelte met stinsenplanten
 • Water en oevervegetatie

Vooral in de overgangsgebieden konden interessante planten groeien.

Vrijwilligers werk

De natuurtuin werd beheerd door een klein groepje vrijwilligers, zij zijn leden van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude. Zij werkten volgens het beheersplan en pasten dit in onderling overleg aan waar nodig. Door een coördinator werd er contacten onderhouden met de gemeente Rijnwoude. En waar nodig met andere instanties. Een ieder was welkom op de zaterdagochtenden, ook was er gelegenheid voor een korte excursie. Er is een inventarisatie lijst van de in de tuin voorkomende plantensoorten beschikbaar

Informatie over de Natuurtuin - Jaarverslagen

De jaarverslagen van 2005, 2004, 2003, 2002 en 2001 beschrijven de activiteiten en successen van de werkzaamheden in de Natuurtuin.


Contact

Mocht u meer willen weten over het verleden of de toekomst van dit plekje, neem dat contact op met de secretaris van de VWG: