2005

1 oktober 2005 namen de leden van de VWG deel aan de Europees gecoördineerde telling.

Er is inmiddels een verslag gepubliceerd door de vogelbescherming, met foto's van onze vereniging!

Voorlopige Top 10 in 2005 en plaats in 2004
1. Spreeuw (1)
2. Kievit (5)
3. Kokmeeuw (7)
4. Grauwe gans (9)
5. Graspieper (3)
6. Goudplevier (-)
7. Aalscholver (10)
8. Smient (8)
9. Vink (-)
10. Houtduif (-)

Er is geteld van 07.00 tot 15.00 uur bij telpost De Wilck.
 • smient 630
 • wulp 270
 • spreeuw 222
 • goudplevier 162
 • kievit 157
 • graspieper 134
 • kokmeeuw 46
 • watersnip 17
 • sijs 17
 • aalscholver 13
 • kauw 13
 • turkse tortel 11
 • nijlgans 8
 • stormmeeuw 7
 • holenduif 6
 • kneu 6
 • groenling 7
 • wiite kwikstaart 4
 • boerenzwaluw 4
 • putter 4
 • rietgors 2
 • veldleeuwerik 2
 • zilvermeeuw 2
 • torenvalk 2
 • buizerd 2
 • sperwer 1
 • vink 1
 • kleine mantelmeeuw 1

De aanwezige vogels in De Wilck:

 • smient 563
 • meerkoet 220
 • wilde eend 218
 • grauwe gans 158
 • wintertaling 86
 • slobeend 61
 • knobbelzwaan 34
 • graspieper 31
 • aalscholver 29
 • boerengans 34
 • turkse tortel 24
 • nijlgans 10
 • zwarte kraai 9
 • kievit 7
 • blauwe reiger 7
 • tapuit 5
 • grote zilverreiger 4
 • pijlstaart 3
 • fuut 3
 • krakeend 2
 • buizerd 2
 • zilvermeeuw 2
 • kleine mantelmeeuw 2
 • torenvalk 2
 • veldleeuwerik 1
 • houtduif 1
 • wiite kwikstaart 1
 • slechtvalk 1
 • heilige ibis 1
 • dodaars 1