Verblijvende vogels Aantal
smient 3232
spreeuw 832
kievit 483
meerkoet 433
goudplevier 359
slobeend 205
grauwegans 172
wildeeend 163
kokmeeuw 80
kneu 55
wintertaling 55
boerengans 52
aalscholver 37
stormmeeuw 37
zwartekraai 35
knobbelzwaan 34
watersnip 29
blauwereiger 16
nijlgans 20
graspieper 15
kauw 14
scholekster 7
fuut 5
torenvalk 5
tapuit 3
grote zilverreiger 3
krakeend 3
ooievaar 2
boerenzwaluw 2
kleine 2
mantelmeeuw  
dodaars 1
paapje 1
ijsvogel 1
boomvalk 1
buizerd 1
sperwer 1
slechtvalk 1
stadsduif 1

2004

Vogels kijken in meer dan 29 landen

Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. neemt deel aan internationale vogelkijkdag

Op zaterdag 2 oktober 2004 gingen leden van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij deden dit samen met meer dan 75 andere vogelwerkgroepen in ons land. In totaal telden zij op ongeveer 90 verschillende plaatsen zoveel mogelijk vogels. Zij doen dit elke jaar in het kader van de internationale World Birdwatch van BirdLife International, waarbij over de gehele wereld dit weekend naar vogels gekeken wordt.
Op alle belangrijke plaatsen waar vogels naar voedsel zoeken, slapen of rusten tellen de vogelaars de verschillende soorten en hun aantallen. In Europa bezoeken de vogeltellers speciaal daarvoor de Belangrijke Vogelgebieden, die aangewezen zijn onder de Europese Vogelrichtlijn. Dit zijn gebieden die voor één of meerdere vogelsoorten van internationaal belang zijn en daarom bijzondere bescherming genieten. Dit weekend kan men op binnenwateren, langs kusten, in weidegebieden, bossen, heide en akkerland in ons land de vogelaars tegenkomen. De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerwoude e.o zal daarvoor reservaat De Wilck in Hazerswoude bezoeken.

In het verleden organiseerde BirdLife International het wereldwijde vogelkijkweekend vaker. Dit jaar doen alleen in Europa al meer dan 29 landen mee aan dit evenement.
Aan het einde van zaterdagmiddag, 2 oktober verzamelt Vogelbescherming Nederland de vogelgegevens uit eigen land.

BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International en daarmee de nationale vertegenwoordiger. In ons land zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij een lokale of regionale vogelwerkgroep, zich actief in voor de bescherming van vogels.

Overtrekkende vogels Aantal
spreeuw 878
graspieper 829
kievit 413
goudplevier 220
wulp 73
watersnip 46
smient 36
kauw 29
zanglijster 22
kneu 22
kokmeeuw 21
aalscholver 15
veldleeuwerik 14
vink 11
grauwegans 10
witte kwikstaart 10
wilde eend 9
boerenzwaluw 8
zwarte kraai 7
holenduif 4
blauwe reiger 3
scholekster 3
houtduif 2
torenvalk 2
tapuit 2
merel 2
zilvermeeuw 2
grote gele kwikstaart 2
gele kwikstaart 1
zwarte ruiter 1
oeverloper 1
sperwer 1
fuut 1
kleine mantelmeeuw 1

Het resultaat

Zaterdag 2 oktober hebben 10 enthousiaste tellers van de Vogelwerkgroep meegedaan aan World Birdwatch van Birdlife International.
Bij deze telling stonden de Belangrijke Vogelgebieden, die zijn aangewezen onder de Europese Vogelrichtlijn speciaal in de belangstelling. Door ons werd dan ook in De Wilck geteld.
Rechts de tellijst van de in De Wilck verblijvende vogels en links een lijst van de (tussen 08.00 en 14.00 uur) overtrekkende vogels.

Met dank aan ,-- -
Jan Bal -en--

| Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.