2017

Op 10 oktober 2017 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 72 nestkast-hangplekken gecontroleerd op hun bezetting en materieel welzijn. Iedere kast werd schoongemaakt en zo nodig gerepareerd, vervangen of zelfs verplaatst. Vergeleken met 2016 waren er geen kasten verdwenen, twee bleken tijdelijk onbruikbaar geworden. Deze werden meteen weer bewoonbaar gemaakt. Uiteindelijk bleven er dus 70 controleerbare “kraamkamers” over om af te werken aangaande gebruik als nestelplaats.

Het totaal voor het volgende broedseizoen 2018 staat op 71 kasten, voor een efficiënte looproute staan deze allemaal op een kaart ingetekend. Daarbij is aangegeven of ze voor K (= Koolmees), P (=Pimpelmees), BK (= Boomkruiper) of GV (= Grauwe Vliegenvanger) zijn bestemd. Ook zijn er nog zes kastjes meegenomen voor t.z.t. herplaatsing na reparatie.

Bewoners

Nestverlating
Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van de 70 bewoonbare kasten werden er in dit voortplantingsjaar 50 benut, waarmee de reële bezettingsgraad op 71% uitkwam. Dit is wat hoger dan het langjarig gemiddelde van nu 33 jaar.

Zoals meestal hebben twee vogelsoorten, Kool- en Pimpelmees, de door de VWG geboden mogelijkheden het afgelopen seizoen benut:

 • De Pimpelmees steeg vier treetjes: van 15 naar 17 (+27%) bezette kraamkamers.
 • De Koolmees klom er vijf: van 26 naar 31 (+19%).
 • Het totaalgebeuren vergeleken met 2016 toont een toename van 41 naar 50 (+9, +22%).

Jaargemiddelden

 • Bij de Koolmees komt het jaargemiddelde 1985/2017 uit op (854:33=) 25,9 met als topjaar 2014: 34.
 • De Pimpelmees zit nu na 33 jaar op gemiddeld (551:33=) 16,7 , waarbij het topjaar 2005 (24) was.
 • Het laagst waren (excl. 1985 als VWG-startjaar met veel minder kasten) 1997 (Koolmees) met 18 en 1987 (Pimpelmees) met 8.
 • Na deze ronde staat de teller alweer op 33 seizoenen, waarin 1493 kasten bezet bleken.

2017

Gekraakt nest
Spechten aan de deur, een drama

Ook dit jaar weinig opmerkelijkheden:

 • meerdere kasten bleken door de Grote Bonte Specht te zijn gekraakt en als slaapplaats benut (veertjes);
 • een waar kunstwerk (een doormet boomschors fraai beklede boomkruiperkast) moest na jarenlange dienst wegens te hoge ouderdom plechtig worden afgevoerd;
 • relateie veeel "hoge"neste konden wellicht duiden op lan niet latijd echt nestelen: Bij serieus benutten hoort er sprake te zijn van een restant kuiltje en/of vast getrapt bovenlaagje.
  Meermalen dus discussievoer voor het beheerdersteam.

Alle tellingen staan in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, , (nieuw!) en.heeft zijn persoonlijke impressie met ons gedeeld: een prachtig ooggetuigenverslag.

Tot slot

Tot slot onze dank aan de parkbeheerders voor het vervoermateriaal, doeltreffend overleg en verschaffen van een warme, droge lunchplek inclusief koffie/thee.


Voor vragen over de waarnemingen (rondes en verslaglegging) in de Houtkamp kunt u zich tot richten. Voor informatie over de nestkasten neemt u met contact op.