Op 16 en 30 oktober jl. zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 71 nestkasten op hun eventuele bezetting en materieel welzijn gecontroleerd. Verder bleken er in vergelijking met 2005 3 verdwenen en is er 1 onbewoonbare kast verwijderd zonder deze te vervangen. Van de eerstgenoemde 71 kasten werden er in het voortplantingsjaar 2006 51 als kraamkamer benut. De bezettingsgraad van deze 71 kasten kwam daarmee uit op 72%. In 2005 bedroeg dit percentage 81%. Bij deze berekeningen is nog een (vrij klein) aantal andersoortige kasten meegerekend: het percentage bezette mezenkasten ligt in werkelijkheid dus hoger. Opvallend was het hoge aantal kasten waarin 1 tot ± 10 dode jongen werden aangetroffen. De leeftijd daarvan varieerde van naar schatting enkele dagen tot kort voor het uitvliegen. Dit betekent echter niet dat al deze broedsels helemaal zijn mislukt, integendeel!

Een drietal soorten (Kauw, Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we hun als werkgroep boden gedurende het afgelopen broedseizoen benut. In vergelijking met 2005 bleef de bezetting van de Kauw gelijk (2), daalde de Pimpelmees van 24 naar 20 (-17%) en bezette de Koolmees 29 in plaats van 32 (-9%) kasten. Nu is het jaar 2005 (ook landelijk) een erg goed jaar voor zowel Pimpel- als Koolmees geweest, dus is deze terugval wel verklaarbaar.

Het totaalgebeuren gaf een daling van 58 naar 51 (-12%) te zien. Zoals altijd gebruikten de beide kauwenpaartjes de voor Torenvalk en Holenduif (Bosuil?!) opgehangen kasten. Spectaculaire zaken hebben zich het afgelopen broedseizoen in het geheel niet voorgedaan.

Tijdens de controle bleek het nodig om een drietal kasten te vernieuwen. Verder is de coördinator nestkastenbeheer gevraagd een aantal nieuwe kool- en pimpelmezenkasten te (laten) vervaardigen. Volgend seizoen kunnen deze dan weer als vervangend materiaal beschikbaar zijn voor vier kasten, die tijdens de controle bijna aan vervanging toe waren.
In totaal hangen er in het hele, bijna 20 ha grote, gebied (park + heemtuin) nu 73 kasten. Dit is genoeg: overdaad schaadt en maakt daardoor ook teveel kasten te gemakkelijk zichtbaar in verband met gevaar voor vandalisme; ook moet het totaalgebeuren binnen een redelijke tijd (twee werkdagen) bewerkbaar blijven.

Als beheerders waren in deze sectie werkzaam:, en.Daarnaast dank aan het parkbeheer voor het gebruik van klim- en vervoermateriaal en aan de nestkastencoördinator voor de toegezegde reparatie van diverse deels onbruikbare kasten.