Op 5 november jl. zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 72 nestkasten op hun bezetting en materieel welzijn gecontroleerd. Daarvan bleken er in vergelijking met 2006 negen door allerlei oorzaken verdwenen of onbewoonbaar zodat er uiteindelijk 63 als reëel bestand overbleven. Tijdens de controleronde zijn 6 kasten nieuw opgehangen, zodat het hele bestand nu uit 69 bestaat.

Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van de 63 bewoonbare kasten werden er in het voortplantingsjaar 2007 48 als kraamkamer benut. De bezettingsgraad van deze 63 kwam daarmee uit op 76%. In 2006 bedroeg dit percentage 72%. Bij deze berekeningen is nog een (vrij klein) aantal hangende andersoortige kasten meegerekend: het percentage bezette mezenkasten ligt in werkelijkheid dus hoger. Opvallend was het relatief grote aantal kasten waarin (één tot acht) dode jongen werden aangetroffen, wat overigens niet hoeft te betekenen dat al deze broedsels compleet zijn mislukt. Dit laatste geldt ook voor de om wat voor redenen dan ook achtergebleven eieren, die in aantallen van een tot acht werden gevonden.

Bewoners

Een drietal soorten (Kauw, Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we hen als werkgroep boden gedurende het afgelopen broedseizoen benut. In vergelijking met 2006 daalde de Kauw van 2 naar 1 (torenvalkkast niet meer bewoonbaar), steeg de Pimpelmees van 20 naar 22 (+ 10%) en bezette de Koolmees er 25 in plaats van 29 (dus -14%) kasten. Het totaalgebeuren gaf een daling van 51 naar 48 (-6%) te zien. Zoals altijd gebruikte een Kauwenpaartje de voor Holenduif (Bosuil?!) opgehangen behuizing.

Spectaculaire kraamkamerzaken hebben zich het afgelopen broedseizoen niet voorgedaan. Wel is het aantal kasten in het gebied hoek Laan van Berendrecht/Van Diepeningenlaan met een stuk of vijf verminderd als gevolg van bomenkap in verband met de realisering van een bouwplan aldaar (o.a. multifunctioneel centrum). Naar aanleiding van de bevindingen bij de controle in het najaar van 2008 zal worden bekeken of er in die hoek nog nieuwe kasten nodig zijn. In totaal hangen er in het hele, bijna 20 ha grote, gebied (park + heemtuin) nu 69 kasten. Daaraan zal uiteindelijk weinig of niets meer worden toegevoegd: overdaad schaadt en maakt ook teveel kasten te gemakkelijk zichtbaar in verband met gevaar voor vandalisme; ook moet het totaalgebeuren binnen een redelijke tijd (een hele of tot twee halve dagen) bewerkbaar blijven.

Nestkasten inspecteren

23 jaar

Na deze controle staat de totaalteller op alweer 23 seizoenen, daarin werden in totaal 1012 kasten bezet geconstateerd. Dit betekent een jaarlijks gemiddelde van 44; wat ietwat wordt gedrukt door het flink lagere aantal kasten in het startjaar 1985. Het hoogste aantal bezette kasten is 58 (2005), het laagste (exclusief het startjaar 1985) 34 (1987). Meer ontwikkelingen leest u in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders gezocht

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, en. “Mooi, een prima team, niks mis mee” zal de lezer beamen…..
Maar ………. wat zo langzamerhand (ook) in deze nestkastensectie meer en meer aan de orde komt is de opvolging van de huidige beheerders. Ook hier slaat namelijk de (gedeeltelijke?) vergrijzing meer en meer toe. Daarom de vraag aan wie dan ook om serieus te overwegen (slechts!!!!) een hele dag of twee halve dagen per jaar (periode oktober/november) in teamverband met dit zowel fysiek als psychisch alleen maar gezond houdende werk bezig te zijn. Behalve het voorgaande zijn er alleen nog maar meer andere belangrijke voordelen: de relatie met het parkbeheer is prima (onderdak tijdens lunchpauze, gebruik van ladder en kruiwagen), altijd is er wel kans op wat bijzondere vogelwaarnemingen (deze keer bijvoorbeeld twee Houtsnippen, Goud- en Vuurgoudhanen, Sijzen, Staartmezen) en bovendien ben je natuurlijk heel erg zinvol voor onze gevederde vrienden bezig (VogelWERKgroep ….!!!!). Ook educatief kom je beslist aan je trekken, want er komen altijd wel opmerkingen of vragen in dit de hele dag druk bezochte park. Mocht er zich niemand (wat nauwelijks voorstelbaar is) melden dan is het de bedoeling om het beheer geleidelijk af te bouwen door verdwenen en/of door allerlei oorzaken ongeschikt geworden nestkasten niet meer te vervangen. Dit proces voltrekt zich dan geleidelijk in plaats van abrupt, omdat dit laatste natuurlijk niet wenselijk is. Dus: WIE O(F) WIE??!!

Tot slot

Tot slot, maar daarom niet minder welgemeend: onze dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van klim- en vervoermateriaal en het verschaffen van een warme, overdekte en gezellige lunchplek.