In 2008 zijn in de Houtkamp 59 nestkasten op hun bezetting en materieel welzijn gecontroleerd. Verder bleken er in vergelijking met 2007 twaalf door kapwerkzaamheden in de winter 2007/2008 te zijn verdwenen. De kosten zijn intussen bij de gemeente Leiderdorp gedeclareerd. Tijdens de controlerondes zijn er, vooruitlopend op tijdens de winter 2008/2009 in de tweede van de vier uit te voeren kapwerkzaamheden, 6 kasten verplaatst naar bomen die blijven staan. Voorts werden 9 kasten, die als intussen onbewoonbaar moesten worden aangemerkt, vervangen. Door de al vermelde kapschade waren we genoodzaakt in dat deelgebied 9 nieuwe kasten op te hangen. Tot slot zijn er op enkele nieuwe locaties 4 kasten geplaatst. Het was dus druk met werk voor de “gouden handjes”. Om het geheel overzichtelijk te kunnen beheren is het de bedoeling om op een nieuwe kaart alle nu actuele nestkastplekken opnieuw te gaan intekenen.

Bewoners

Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van de 59 bewoonbare kasten werden er in het voortplantingsjaar 2008 44 als kraamkamer benut. De bezettingsgraad daarmee uit op 75%, net als in 2007. Bij deze berekeningen is nog een (vrij klein) aantal hangende andersoortige kasten meegeteld: het percentage bezette mezenkasten ligt in werkelijkheid dus hoger. Opvallend was het relatief grote aantal kasten waarin (één tot acht) dode Pimpelmeesjongen werden aangetroffen, wat overigens niet hoeft te betekenen dat al deze broedsels compleet zijn mislukt. Dit geldt ook voor om wat voor redenen dan ook in de kasten achtergebleven eieren. Bij de Koolmees bleek het aantal dood in de kast gevonden jongen en eieren veel en veel kleiner.

Een drietal soorten (Kauw, Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we hen als werkgroep boden gedurende het afgelopen broedseizoen benut. In vergelijking met het jaar 2007 steeg de Kauw van 1 naar 2 (ondersteboven hangende torenvalkkast toch nog gebruikt), daalde de Pimpelmees van 22 naar 17 (-23%) en bezette de Koolmees nu 24 in plaats van 25 (dus -4%) hangende kraamkamers. Ook de Winterkoning was weer eens als nestkastbezetter present (1). Het totaalgebeuren gaf een daling van 48 naar 44 (-8%) te zien. Zoals altijd gebruikte een kauwenpaartje de voor Holenduif (Bosuil ?!) opgehangen behuizing.

Nestkasten inspecteren
Het opmerkelijkst is de forse daling bij de Pimpelmeespopulatie, maar uit de ervaringen in het park blijkt dat deze soort hier kwetsbaarder is dan de Koolmees bij het nestelen in kasten. Waarom is echter een vraag .......

Herinrichting

Overigens wordt er vanaf de winter 2007/2008 fasegewijs “groot onderhoud” m.b.t. het hele park gepleegd, dat over vier seizoenen gaat worden uitgesmeerd. Daarna volgen er nog eens vier jaren met achterstallig onderhoudswerk. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit op termijn consequenties voor het aantal kasten. Uiteindelijk ligt het voor de hand dat er weinig of niets meer worden toegevoegd: overdaad schaadt en maakt ook teveel kasten te gemakkelijk zichtbaar in verband met gevaar voor vandalisme. Ook moet het totaalgebeuren binnen een redelijke tijd (een hele of tot twee halve dagen) bewerkbaar blijven.

24 jaar

Meer ontwikkelingen leest u in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders gezocht

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, en. “Mooi, een prima team, niks mis mee” zal de lezer beamen, maar als u wilt: sluit u aan!

Tot slot

Tot slot, maar daarom niet minder welgemeend: onze dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van klim- en vervoermateriaal en het verschaffen van een warme, overdekte en gezellige lunchplek.