Op 18 november 2016 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 72 nestkast-hangplekken gecontroleerd op hun bezetting en materieel welzijn. Iedere kast werd schoongemaakt en zo nodig gerepareerd, vervangen of zelfs verplaatst. Vergeleken met 2015 waren er geen kasten verdwenen, drie bleken tijdelijk onbruikbaar geworden. Deze werden meteen weer bewoonbaar gemaakt. Uiteindelijk bleven er dus 69 controleerbare “kraamkamers” over om af te werken aangaande gebruik als nestelplaats.

Het totaal voor het volgende broedseizoen 2017 staat op 73 kasten, door de onoverzichtelijke parkindeling staan deze allemaal op een kaart ingetekend. Daarbij is aangegeven of ze voor K (= Koolmees), P (=Pimpelmees), BK (= Boomkruiper) of GV (= Grauwe Vliegenvanger) zijn bestemd. Ook zijn er nog twee kastjes meegenomen voor t.z.t. herplaatsing na reparatie.

Bewoners

Nestverlating
Niet uitgekomen Pimpelmezeneieren

Van de 69 bewoonbare kasten werden er in dit voortplantingsjaar 41 benut, waarmee de reële bezettingsgraad op 59% uitkwam. Dit is wat lager dan het langjarig gemiddelde van nu 32 jaar.

Zoals meestal hebben twee vogelsoorten, Kool- en Pimpelmees, de door de VWG geboden mogelijkheden het afgelopen seizoen benut:

 • De Pimpelmees zakte twee treetjes: van 17 naar 15 (= - 12%) bezette kraamkamers.
 • Dde Koolmees daalde er vijf: van 31 naar 26 (= - 16%).
 • Het totaalgebeuren vergeleken met 2015 toont een afname van 48 naar 41 (-7 = - 15%).

Jaargemiddelden

 • Bij de Koolmees komt het jaargemiddelde 1985/2016 uit op (823:32=) 25,7 met als topjaar 2014: 34.
 • De Pimpelmees zit nu na 32 jaar op gemiddeld (532:32=) 16,6 , waarbij het topjaar 2005 (24) was.
 • Het laagst waren (excl. 1985 als VWG-startjaar met veel minder kasten) 1997 (Koolmees) met 18 en 1987 (Pimpelmees) met 8.
 • Na deze ronde staat de teller alweer op 32 seizoenen, waarin 1443 kasten bezet bleken.

2016

Gekraakt nest
Spechten aan de deur, een drama

Ook dit jaar weinig opmerkelijkheden:

 • twee kasten bleken door de Grote Bonte Specht te zijn gekraakt en als slaapplaats benut (veertjes);
 • een kast bevatte een gebruikt nest met daarin een grote Houtzwam (erg taai om te verwijderen !!);
 • 6 jonge Koolmezen verdeeld over drie kasten
 • 1 dood Pimpelmeesjong.
 • 11 niet uitgekomen Pimpelmeeseitjes in vier kasten
 • 8 Koolmeeseieren in een en dezelfde kast niet uitgekomen

Alle tellingen staan in het overzicht Nestkastbezetting Houtkamp vanaf 1985.

Beheerders

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam:, , (nieuw!) en.

Tot slot

Tot slot onze dank aan de parkbeheerders voor het vervoermateriaal, doeltreffend overleg en verschaffen van een warme, droge lunchplek inclusief koffie/thee.


Voor vragen over de waarnemingen (rondes en verslaglegging) in de Houtkamp kunt u zich tot richten. Voor informatie over de nestkasten neemt u met contact op.