2019

Drie keer per maand maak ik, al registrerend, een vogelronde door het Leiderdorpse park De Houtkamp. Dit gebied (± 22 ha) is zoiets als mijn “avi-basisterritorium”: ik leerde er echt vogelen. Vanaf 1980 houd ik er de vogelstand bij, inventariseerde er van 1983 t/m. 2002 de broedvogels en vanaf 1985 t/m. 2019 deed ik, ondersteund enkele clubleden, er nestkastenbeheer. Vanaf 2020 wordt dit laatste door drie geroutineerde leden voortgezet. Op verzoek van de beheerder begon ik er in 1984 namens onze club educatieve excursies en sinds 1986 (opening MEC) publiekslezingen met de toen nieuw opgerichte VWG-Educatiecommissie. Sindsdien is de samenwerking met de parkbeheerders langzamerhand alleen maar gegroeid: over zaken die invloed op de vogelstand (kunnen) hebben wordt op hun verzoek soms meegedacht. Waarnemingen geeft men graag door. Verder is voor het nestkastenwerk o.a. toegezegd dat tijdig gevraagde ondersteuning zo mogelijk wordt ingepast. Kortom, in de voorbije veertig jaar zijn we elkaar duidelijk genaderd, is wederzijds begrip ontstaan. Tevreden, voldaan en ook blij kijk ik op deze ontwikkelingen terug, doorgaan zo!

Waarnemingen

  • Dit verslagjaar leverde weer eens een nieuwe gebiedssoort op: nummer 165, de Slechtvalk! Op 25-11 vlogen er drie van deze roofvogels ± 10 m. hoogroepend/spelend N→Z tussen en over de parkbomen door/heen!
  • Ook in 2019 een Bokje en een Houtsnip in de Heemtuin.
  • Na jaren weer een Holenduif zingend present.
  • Groene Specht alleen buiten de broedtijd gehoord/gezien.
  • Eindelijk tweede waarneming van Roek en Goudvink.

In 2019 zijn 73 soorten waargenomen. In de onderstaande lijst zijn de overvliegende soorten CURSIEF weergegeven. De broedende vogels zijn VET weergegeven.

Welke vogels zijn in 2019 in de Houtkamp waargenomen?
Knobbelzwaan Zilvermeeuw Kleine Karekiet
Kolgans Kleine Mantelmeeuw Bosrietzanger
Grauwe Gans Visdief Fitis
Brandgans Stadsduif Tjiftjaf
Nijlgans Holenduif Goudhaan
Wilde Eend Houtduif Vuurgoudhaan
Soepeend Turkse Tortel Winterkoning
Krakeend Halsbandparkiet Koolmees
Slobeend Gierzwaluw Pimpelmees
Kuifeend IJsvogel Staartmees
Aalscholver Groene Specht Boomklever
Blauwe Reiger Grote Bonte Specht Boomkruiper
Ooievaar Oeverzwaluw Ekster
Buizerd Boerenzwaluw Gaai
Sperwer Huiszwaluw Kauw
Havik Grote Gele Kwikstaart Roek
Slechtvalk- nieuw Heggenmus Zwarte Kraai
Waterral Roodborst Spreeuw
Waterhoen Gekraagde Roodstaart Huismus
Meerkoet Zanglijster Vink
Scholekster Koperwiek Groenling
Houtsnip Grote Lijster Putter
Bokje Merel Goudvink
Kokmeeuw Tuinfluiter  
Stormmeeuw Zwartkop  

Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.