Hieronder de weergave van wat er in 2013 is gezien/gehoord. In totaal werden er 71 vogelsoorten waargenomen, inclusief betrouwbare gegevens uit Waarneming.nl. Dit aantal ligt iets aan de lage kant van de jaargemiddelden vanaf 1980. Hieronder bevinden zich:

  • exoten (onderstreept weergegeven)
  • zogenaamde soepsoorten (cursief weergegeven)
  • een relatief groot aantal broedvogels (31 soorten, vet vermeld)
    Ttwee soorten ervan maakten gebruik van een deel van de 72 nestkasten, die onze vereniging er mag ophangen en beheren.

Van de 71 vermelde soorten verbleven er:

  • 65 ter plaatse en
  • vlogen er 6 (cursief onderstreept weergegeven) zonder parkbinding alleen maar op grotere hoogte over.

In 2013 werden er voor het park geen nieuw waargenomen soorten bijgeschreven. Vanaf 1980 t/m 2013 werden in  totaal in en boven het park (inclusief Heemtuin) 163 vogelsoorten waargenomen.

Waarnemingen Houtkamp 2013

Aalscholver

Visdief

Tuinfluiter

Blauwe Reiger

Holenduif

Zwartkop

Ooievaar

Houtduif

Fitis

Knobbelzwaan

Stadsduif

Tjiftjaf

Grauwe Gans

Turkse Tortel

Vuurgoudhaan

Kolgans

Halsbandparkiet

Bonte Vliegenvanger

Nijlgans

Gierzwaluw

Staartmees

Wilde Eend

IJsvogel

Zwarte Mees

Soepeend

Groene Specht

Pimpelmees

Krakeend

Grote Bonte Specht

Koolmees

Mandarijneend

niet-zangvogels: 35 soorten

Boomkruiper

Kuifeend

Boerenzwaluw

Gaai

Buizerd

Boompieper

Ekster

Sperwer

Winterkoning

Kauw

Torenvalk

Heggenmus

Zwarte Kraai

Boomvalk

Roodborst

Spreeuw

Fazant

Gekraagde Roodstaart

Huismus

Waterhoen

Grote Lijster

Vink

Meerkoet

Zanglijster

Keep

Scholekster

Merel

Groenling

Houtsnip

Beflijster

Putter

Kokmeeuw

Koperwiek

Sijs

Stormmeeuw

Kramsvogel

zangvogels: 36 soorten

Kleine Mantelmeeuw

Kleine Karekiet

totaal: 71 soorten

Zilvermeeuw

Grasmus

waarvan 31 broedvogel


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.