Soort
Territo-
riaal of
Broed-
vogel
Gast
of
Door-
trekker
Over-
vliegend
of
Pas-
serend
Exoot
of
Hybride
Rode
Lijst
2004

Nest-
kast
Broed-
vogel

Nieuwe
soo
soort
Aalscholver
X
Blauwe Reiger
X
Ooievaar
X
Knobbelzwaan
X
Grauwe Gans
X
Kolgans
X
Wilde Eend
X
Soepeend
X
X
Kuifeend
X
Muskuseend
X
Buizerd
X
Sperwer
X
Torenvalk
X
Kip
X
X
Waterral
X
Waterhoen
X
Meerkoet
X
Scholekster
X
Houtsnip
X
Kl. Mantelmw.
X
Zilvermeeuw
X
Stormmeeuw
X
Kokmeeuw
X
Visdief
X
X
Houtduif
X
Holenduif
X
Stadsduif
X
X
Turkse Tortel
X
Halsb. Parkiet
X
Gierzwaluw
X
IJsvogel
X
Gr Specht
X
X
Gr. Bonte Specht
X
Boerenzwaluw
X
Gr. Gele Kwik.
X
Witte Kwik
X
Winterkoning
X
Heggenmus
X
Roodborst
X
Nachtegaal
X
X
Koperwiek
X
Zanglijster
X
Merel
X
Kl. Karekiet
X
Bosrietzanger
X
Tuinfluiter
X
Zwartkop
X
Fitis
X
Tjiftjaf
X
Bladkoning
X
X
Goudhaan
X
Vuurgoudhaan
X
Bonte Vliegenvl.
X
Koolmees
X
X
Pimpelmees
X
X
Staartmees
X
Boomklever
X
Boomkruiper
X
Gaai
X
Ekster
X
Kauw
X
X
Zwarte Kraai
X
Spreeuw
X
Huismus
X
X
Vink
X
Groenling
X
Putter
X
Sijs
X
Rietgors
X
totaal soorten
32
33
4
3
4
3
1
Net als voorheen heb ik het afgelopen jaar driemaal per maand een parkvogel-rondwandeling door De Houtkamp plus de Heemtuin in Leiderdorp gemaakt. Een traditie die al sinds 1980 bestaat en me altijd veel plezier oplevert. Ook 2007 bracht weer van alles aan waarnemingen; m.b.t. de eerste 3 kolommen geldt de “zwaarste” notering.
 • Uiteindelijk kwam de totaalteller uit op 69 waargenomen vogelsoorten,
  • 65 waren ter plaatse actief of toonden parkbinding (bijv. foerageer- / speurvlucht er vlak boven)
  • 4 passeerden overvliegend .
 • Van de 65 verblijvende cq. binding hebbende soorten konden er
  • 32 als territoriumhoudend en/of broedvogel worden opgetekend,
  • 33 kwalificeerden zich als gast of doortrekker en
  • 3 soorten zijn als reguliere nestkastbroedvogel geregistreerd.
 • Ook bleek dat er 4 soorten van de Rode Lijst 2004 parkbinding van kortere of langere duur hadden:
  • Visdief,
  • Nachtegaal,
  • Groene Specht
  • en Huismus.
 • Voorts waren er 3 mengvormen en 2 exoten aanwezig.
 • Tot slot presenteerde de Bladkoning zich als nieuwe soort.

 

In de periode 1980 tot en met 2007 zijn nu in totaal 155 soorten in/boven het park waargenomen. Niet slecht voor een stadspark, hoewel het zowel kwalitatief als kwantitatief wel is te merken dat het veel meer dan vroeger geïsoleerd van het buitengebied ligt. Maar: er zijn intussen gemeentelijke plannen op papier, in de maak en in enkele gevallen uitgevoerd als groene verbindingszones, in het park zelf heeft men wat aan oeverafvlakking gedaan……

Wel heerst er aan de kant van de hoek Van Diepeningenlaan/Laan van Berendrecht, direct grenzend aan het park, al maandenlang veel onrust door bouwwerkzaamheden. Dit zal verreweg het grootste deel van het jaar 2009 zo nog blijven. Verder staat er tijdens de winterperiodes 2007/2008 t/m 2010/2011 grootschalig onderhoud door het hele park gepland. Hiervoor is het gebied in vier sectoren verdeeld: het deel nabij de Van Diepeningenlaan westelijk van de Kinderboerderij is in de afgelopen periode aan al de beurt geweest. Rondom de Kinderboerderij gaat men in de winterperiode 2008/2009 aan de slag. Daarna volgen de andere twee sectoren. Het is dus gelukkig niet tegelijkertijd overal langdurig onrustig. Na de bedoelde vier jaren worden de sectoren nogmaals nagelopen, in totaal zijn er acht jaren voor gereserveerd. Ik ben benieuwd hoe de broedvogelbevolking hierop gaat reageren!

 


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.