In totaal werden in 2011 76 soorten waargenomen, waaronder ook enkele exoten en zogenaamde “soepsoorten”. Een relatief groot aantal is er broedvogel, enkelen maken gebruik van de door onze vereniging in beheer zijnde nestkasten (tus-sen 60 en 70 stuks). Van de 76 soorten verbleven er 69 ter plaatse en vlogen er 7 zonder parkbinding over.
Over de periode 1980 t/m 2011 staat de soortenteller nu op 163. Zeer zeker niet kwaad voor een stadspark dat intussen al jarenlang helemaal binnen de bebouwde kom ligt! Telkens echt een genoegen om er al vogelend doorheen te lopen.

Vogelwaarnemingen Houtkamp 2011
niet-zangvogels: 43
Aalscholver
Blauwe Reiger
Boomvalk
Buizerd
Canadese gans
Gierzwaluw
Grauwe Gans
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Grote Zilverreiger
Grutto
Halsbandparkiet
Havik
Holenduif
Houtduif
Houtsnip
IJsvogel
Kleine Mantelmeeuw
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Kolgans
Kuifeen
Mandarijneend
Meerkoet
Muskuseend
Nijlgans
Ooievaar
Scholekster
Slobeend
Soepeend
Soepgans
Sperwer
Stadsduif
Stormmeeuw
Turkse Tortel
Visdief
Waterhoen
Wespendief
Wilde Eend

Wintertaling
Witgat
Zilvermeeuw
Zwartbuikrotgans

Zangvogels: 33
Boerenzwaluw
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Cettis’ Zanger
Ekster
Fitis
Gaai
Gekraagde Roodstaart
Groenling
Heggenmus
Huiszwaluw
Kauw
Keep

Kleine Karekiet
Koolmees
Koperwiek
Merel
Pimpelmees
Putter
Roodborst
Sijs
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaan
Winterkoning
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwartkop

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.