In totaal werden 65 soorten gezien, waarvan 59 met parkbinding en 6 overvliegend zonder connecties.

Van de 30 broedvogelsoorten maakten er 3 gebruik van de door onze vereniging opgehangen nestkasten, de overige 35 soorten trokken door of verbleven alleen als gast.
Er werden drie “soepsoorten” genoteerd: Soepgans, Soepeend en Stadsduif; het aantal exoten kwam op vier uit.

Soorten van de Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels 2004 die territorium hadden: Groene Specht.
Niet-territoriale soorten van de bovengenoemde lijst, die in het park werden waargenomen: Watersnip, Visdief, Matkop en Huismus.
Overvliegende soorten van de eerder genoemde lijst: Boerenzwaluw en Huiszwaluw.
Waarnemingen van voor het park nieuwe soorten deden zich niet voor.

De meest “ongebruikelijke” soorten waren: Fluiter, Matkop, Zwarte Mees en Boomklever.
Dit jaar liet de Koekoek zich in het geheel niet zien of horen, daarmee vertoont De Houtkamp het landelijke beeld van achteruitgang aangaande deze soort.

Waarnemingen in de Houtkamp 2005
 1. fuut
 2. aalscholver
 3. blauwe reiger
 4. soepgans
 5. wilde eend *
 6. soepeend *
 7. kuifeend
 8. muskuseend @
 9. carolinaeend
 10. buizerd **
 11. sperwer
 12. torenvalk
 13. kip @
 1. meerkoet *
 2. waterhoen *
 3. watersnip
 4. kleine mantelmw. **
 5. zilvermeeuw
 6. stormmeeuw
 7. kokmeeuw
 8. visdief
 9. stadsduif
 10. holenduif *
 11. houtduif *
 12. turkse tortel *
 13. gierzwaluw **
 1. halsbandparkiet @
 2. ijsvogel
 3. groene specht *
 4. grote bonte specht *
 5. boerenzwaluw **
 6. huiszwaluw **
 7. winterkoning
 8. heggenmus
 9. roodborst
 10. merel
 11. zanglijster
 12. koperwiek
 13. kleine karekiet
 1. bosrietzanger *
 2. zwartkop *
 3. tuinfluiter *
 4. tjiftjaf *
 5. fitis *
 6. fluiter
 7. goudhaan
 8. vuurgoudhaan
 9. staartmees *
 10. zwarte mees
 11. matkop
 12. pimpelmees *
 13. koolmees *
 1. boomklever
 2. boomkruiper
 3. spreeuw
 4. huismus
 5. gaai *
 6. ekster *
 7. kauw *
 8. zwarte kraai *
 9. vink *
 10. groenling
 11. putter
 12. sijs
 13. rietgors *

** = overvliegend - 6 stuks
* = broedvogel territorium
@ = excoot
cursief = nestkastgebruiker
naam vogel op de rode lijst©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.