Zoals gebruikelijk heb ik het afgelopen jaar geprobeerd om driemaal per maand een vogelwandeling door park De Houtkamp plus Heemtuin Leiderdorp te maken. Een traditie die intussen 31 jaar bestaat. Ook 2010 bracht weer veel moois.

Uiteindelijk kwam de score uit op 81 waargenomen vogelsoorten (5 meer dan in 2009), waarvan er 75 ter plaatse verbleven of actief parkbinding vertoonden (bijv. foerageer-/speurvlucht er vlak bo-ven) en er 6 puur overvliegend passeerden.

Van de 75 er verblijvende/binding hebbende soorten konden er 33 als territoriumhoudend/broedvogel worden op-getekend, 42 kwalificeerden zich als gast of doortrekker; 2 soorten staan tevens als nestkastbroedvogel geregistreerd.

Verder bleek dat er niet minder dan 11 soorten van de Rode Lijst 2004 parkbinding van kortere of langere duur hadden. Ook voor deze categorie is het gebied
dus van belang, los van de aantallen vogels waarom het ging. Het betrof:

 • Roerdomp
 • Ransuil
 • Wintertaling
 • Boomvalk
 • Watersnip
 • Visdief
 • Groene Specht
 • Huiszwaluw
 • Boerenzwaluw
 • Huismus
 • Kramsvogel

Hiervan is alleen de Groene Specht territoriaal. Van diezelfde Rode Lijst zijn geen soorten overvliegend waargenomen.

Voorts staan er 3 mengvormen en 3 “exoten” vermeld. Van de Buizerd zijn geen territoriale of nestelactiviteiten bekend. Als nieuwe parksoort is de Grote Canadese Gans toegevoegd.

Soort
Territoriaal/
Broedvogel
Gast/
Doortrekker
Overvlieger/
Passant
Exoot of
hybride
Rode
Lijst
2004
Nestkast-
broedvogel
Nieuwe
soort
2010
Soort
Territoriaal/
Broedvogel
Gast/
Doortrekker
Overvlieger/
Passant
Exoot of
hybride
Rode
Lijst
2004
Nestkast-
broedvogel
Nieuwe
soort
2010
Aalscholver
x
IJsvogel
x
 
Roerdomp
x
x
Groene Specht
x
x
 
Blauwe Reiger
x
Gr. Bonte Specht
x
 
Lepelaar
x
Oeverzwaluw
x
 
Knobbelzwaan
x
Huiszwaluw
x
x
 
Grauwe Gans
x
Boerenzwaluw
x
x
 
Kolgans
x
Witte Kwikstaart
x
 
Soepgans
x
x
Gr. Gele Kwik.
x
 
Brandgans
x
Winterkoning
x
 
Canadese Gans (Grote)
x
x
Heggenmus
x
 
Nijlgans
x
x
Roodborst
x
 
Wilde Eend
x
Merel
x
 
Soepeend
x
x
Zanglijster
x
 
Wintertaling
x
x
Koperwiek
x
 
Krakeend
x
Kramsvogel
x
x
 
Mandarijneend
x
x
Bosrietzanger
x
 
Kuifeend
x
Kl. Karekiet
x
 
Muskuseend
x
x
Braamsluiper
x
 
Grote Zaagbek
x
Tuinfluiter
x
 
Wespendief
x
Zwartkop
x
 
Buizerd
x
Tjiftjaf
x
 
Sperwer
x
Fitis
x
 
Boomvalk
x
x
Goudhaan
x
 
Fazant
x
Vuurgoudhaan
x
 
Waterral
x
Pimpelmees
x
x
 
Waterhoen
x
Koolmees
x
x
 
Meerkoet
x
Staartmees
x
 
Witgat
x
Boomklever
x
 
Watersnip
x
x
Boomkruiper
x
 
Houtsnip
x
Spreeuw
x
 
Zilvermeeuw
x
Huismus
x
x
 
Kl. Mantelmeeuw
x
Vink
x
 
Stormmeeuw
x
Keep
x
 
Kokmeeuw
x
Groenling
x
 
Visdief
x
x
Putter
x
 
Holenduif
x
Sijs
x
 
Houtduif
x
Gaai
x
 
Turkse Tortel
x
Ekster
x
 
Gierzwaluw
x
Kauw
x
 
Ransuil
x
x
Zwarte Kraai
x
 
Halsbandparkiet
x
x
 
 
                Totaal aantal soorten
33
42
6
6
11
2
1

 

 

 


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.