2016

Een ietwat “gemiddeld” jaar, zelf nam ik 67 soorten waar; via enkele betrouwbare waarnemingen (1 op “Waarneming.nl” + 2 via het personeel) kwamen er nog 3 bij. In totaal werden het dus uiteindelijk 70 soorten. Hiervan:

  • 67 ter plaatse;
  • 3 overvliegend zonder binding (hierna cursief weergegeven).
  • Doortrekkers/gasten (ter plaatse) kwamen uiteindelijk uit op 24 (normaal weergegeven).
  • Het aantal broedvogelsoorten bleek 36 (vet weergegeven);
  • niet minder dan 4 daarvan waren nieuw als broedvogel (vet en cursief).
Houtkamp - Waarnemingen 2016

01.Aalscholver

25.Stormmeeuw

49.Tuinfluiter

02.Blauwe Reiger

26.Kokmeeuw

50.Zwartkop

03.Ooievaar

27.Visdief

51.Fitis

04.Knobbelzwaan

28.Halsbandparkiet

52.Tjiftjaf

05.Grauwe Gans

29.Houtduif

53.Bladkoning

06.Kolgans

30.Holenduif

54.Goudhaan

07.Nijlgans

31.Stadsduif

55.Vuurgoudhaan

08.Muskuseend

32. Turkse Tortel

56.Bonte Vliegenvanger

09.Krakeend

33. Gierzwaluw

57.Staartmees

10.Pijlstaart

34.IJsvogel

58.Pimpelmees (broedvogel)

11.Wilde Eend

35.Groene Specht

59.Koolmees (broedvogel)

12.Soepeend

36.Grote Bonte Specht

60.Boomkruiper

13.Kuifeend

37. Boerenzwaluw

61.Spreeuw

14.Wespendief

38.Grote Gele Kwikstaart

62.Huismus

15.Buizerd

39. Winterkoning

63.Gaai

16.Sperwer

40. Heggenmus

64.Ekster

17.Fazant

41. Roodborst

65.Kauw

18.Waterral

42. Merel

66.Zwarte Kraai

19.Waterhoen

43. Zanglijster

67.Vink

20.Meerkoet

44. Kramsvogel

68.Groenling

21.Houtsnip

45.Koperwiek

69.Sijs

22.Bokje

46.Kleine Karkiet

70.Rietgors

23.Kleine Mantelmeeuw

47.Bosrietzanger

36 niet- zangvogelsoorten en
34 zangvogelsoorten

24.Zilvermeeuw

48.Grasmus


Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.