2017

Een “gemiddeld” jaar, zelf had ik 68 soorten; via het parkpersoneel 2 betrouwbare en 1 soort van Waarneming.nl kwamen er nog 3 bij. In totaal 71 soorten.

  • 3 Overvliegend zonder binding
  • Doortrekkers /gasten (ter plaatse) waren er 34
  • Trritoriale soorten ook 34
  • Van de 70 controleerbare nestkasten maakten 2 broedvogelsoorten gebruik

In 2017 werden geen nieuwe waargenomen soorten of nieuwe territoriale soorten bijgeschreven. De vestiging an de Grauwe Gans is mislukt.

Vanaf 1980 t/m 2017 werden in totaal in/boven het gebied (nog steeds) 163 soorten vastgesteld.

Welke waarnemingen zijn gedaan?

Aalscholver

25.Kleine Mantelmeeuw

49.Tuinfluiter

Blauwe Reiger

26.Zilvermeeuw

50.Zwartkop

Grote Zilverreiger

27.Stormmeeuw

51.Tjiftjaf

Knobbelzwaan

28.Kokmeeuw

52.IberischeTjiftjaf

Grauwe Gans (vestiging mislukt)

29.Houtduif

53.Bladkoning

Soepgans

30.Stadsduif

54.Goudhaan

Kolgans

Turkse Tortel

Vuurgoudhaan

Nijlgans (exoot)

Halsbandparkiet

Staartmees

Smient

Gierzwaluw

Pimpelmees

Krakeend

IJsvogel

Koolmees

Slobeend

Groene Specht

Boomkruiper

Wilde Eend

Grote Bonte Specht

Spreeuw

Soepeend

Boerenzwaluw

Huismus

Wintertaling

Grote Gele Kwikstaart

Gaai

Kuifeend

Winterkoning

Ekster

Buizerd (vestiging mislukt)

Heggenmus

Kauw

Sperwer (broedgeval mislukt)

Roodborst

Zwarte Kraai

Huishoen (kip) (exoot)

Merel

sVink

Waterral

Zanglijster

Keep

Waterhoen

Kramsvogel

Groenling

Meerkoet

Koperwiek

Putter

Regenwulp

Beflijster

Sijs

Bokje

Kleine Karkiet

Grote Barmsijs

Grote Mantelmeeuw

Bosrietzanger


Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.