Uiteindelijk kwam de totaalteller voor 2006 uit op 73 waargenomen vogelsoorten, waarvan 66 ter plaatse waren en 7 overvliegend of passeerden.

Van de 66 verblijvende soorten konden er 31 als territoriumhoudend en/of broedvogel worden opgetekend, 35 kwalificeerden zich als gast of doortrekker. Er werden 3 soorten als reguliere nestkastbroedvogel geregistreerd.

Ook bleek dat er 4 soorten van de Rode Lijst 2004 een parkbinding van kortere of langere duur hadden: Boomvalk, Visdief, Groene Specht en Kramsvogel. Van deze zelfde Rode Lijst vlogen er 2 soorten over het gebied heen: Watersnip en Boerenzwaluw. Voorts waren er 4 exoten en 3 mengvormen in het onderzoeksgebied present.

Tot slot presenteerden 2 soorten zich als nieuw in het parkgebied: Temmincks Strandloper en Grote Barmsijs.

In de periode 1980 t/m 2006 zijn nu in totaal 154 soorten in en boven het park waargenomen. Niet slecht voor een stadspark, hoewel het zowel kwalitatief als kwantitatief wel is te merken dat het veel meer dan vroeger geïsoleerd van het buitengebied ligt. Maar: er zijn intussen gemeentelijke plannen op papier, in de maak en uitgevoerd als groene verbindingszones.

Soort
Territoriaal / Broedvogel
Gast / Doortrek
Overvlieger / Passant
Exoten of hybride
Rode Lijst 2004
Nestkast-broed-vogel
Nieuwe soort
Soort
 Territoriaal / Broedvogel
 Gast / Doortrek
 Overvlieger - Passant
Exoten of hybride.
Rode
Lijst
2004
Nestkast-broed-vogel
Nieuwe soort
Aalscholver
 
x
 
 
 
 
 
Groene Specht
x
 
 
 
x
 
 
Blauwe Reiger
 
x
 
 
 
 
 
Grote Bonte Specht
x
 
 
 
 
 
 
Knobbelzwaan
 
x
 
 
 
 
 
Boerenzwaluw
 
 
x
 
x
 
 
Grauwe Gans
 
 
x
 
 
 
 
Grote Gele Kwik
 
x
 
 
 
 
 
Soepgans
 
x
 
x
 
 
 
Winterkoning
x
 
 
 
 
 
 
Kolgans
 
 
x
 
 
 
 
Heggenmus
x
 
 
 
 
 
 
Nijlgans
 
x
 
x
 
 
 
Roodborst
x
 
 
 
 
 
 
Carolina Eend
 
x
 
x
 
 
 
Zanglijster
x
 
 
 
 
 
 
Wilde Eend
x
 
 
 
 
 
 
Merel
x
 
 
 
 
 
 
Soepeend
x
 
 
x
 
 
 
Koperwiek
 
x
 
 
 
 
 
Krakeend
 
x
 
 
 
 
 
Kramsvogel
 
x
 
 
x
 
 
Muskuseend
 
x
 
x
 
 
 
Grote Lijster
 
x
 
 
 
 
 
Kuifeend
 
x
 
 
 
 
 
Kleine Karekiet
x
 
 
 
 
 
 
Buizerd
 
x
 
 
 
 
 
Bosrietzanger
x
 
 
 
 
 
 
Wespendief
 
x
 
 
 
 
 
Tuinfluiter
x
 
 
 
 
 
 
Sperwer
 
x
 
 
 
 
 
Zwartkop
x
 
 
 
 
 
 
Torenvalk
 
x
 
 
 
 
 
Fitis
x
 
 
 
 
 
 
Boomvalk
 
x
 
 
x
 
 
Tjiftjaf
x
 
 
 
 
 
 
Waterral
 
x
 
 
 
 
 
Goudhaan
 
x
 
 
 
 
 
Waterhoen
x
 
 
 
 
 
 
Vuurgoudhaan
 
x
 
 
 
 
 
Meerkoet
x
 
 
 
 
 
 
Koolmees
x
 
 
 
 
x
 
Scholekster
 
 
 
 
 
 
 
Pimpelmees
x
 
 
 
 
x
 
Temm.Strandloper
 
x
 
 
 
 
x
Staartmees
x
 
 
 
 
 
 
Watersnip
 
 
x
 
x
 
 
Boomklever
 
x
 
 
 
 
 
Kl. Mantelmeeuw
 
x
 
 
 
 
 
Boomkruiper
x
 
 
 
 
 
 
Zilvermeeuw
 
x
 
 
 
 
 
Gaai
x
 
 
 
 
 
 
Stormmeeuw
 
x
 
 
 
 
 
Ekster
x
 
 
 
 
 
 
Kokmeeuw
 
x
 
 
 
 
 
Kauw
x
 
 
 
 
x
 
Visdief
 
x
 
 
x
 
 
Zwarte Kraai
x
 
 
 
 
 
 
Stadsduif
 
 
x
x
 
 
 
Spreeuw
 
x
 
 
 
 
 
Houtduif
x
 
 
 
 
 
 
Vink
x
 
 
 
 
 
 
Holenduif
x
 
 
 
 
 
 
Groenling
x
 
 
 
 
 
 
Turkse Tortel
x
 
 
 
 
 
 
Putter
 
x
 
 
 
 
 
Gierzwaluw
 
 
x
 
 
 
 
Sijs
 
x
 
 
 
 
 
IJsvogel
 
x
 
 
 
 
 
Grote Barmsijs
 
x
 
 
 
 
x
Halsbandparkiet
(?)
x
 
x
 
 
 
Appelvink
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rietgors
x
 
 
 
 
 
 
aantal soorten
7
23
6
7
3
0
1
aantal soorten
24
12
1
0
3
3
1

 ©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.