Alles bij elkaar bekeken blijkt 2014 een ongeveer normaal jaar wat de soortensamenstelling en soortenaantallen betreft. Erg verrassend was de eerste (onder)soortwaarneming van de Dunsnavel - Notenkraker, de oostelijke ondersoort van de (Diksnavel-)Notenkraker. Willem Kanbier, voormalige Heemtuinbeheerder en grondlegger ervan, seinde me op 25 maart rond 10.30 uur in; ik was binnen een kwartier in de Heemtuin en kon de op een struikje zittende, buigende en roepende vogel nog net bevestigen; geen tien tellen later ging hij/zij op de wieken, dus helaas geen foto kunnen maken ………. In ieder geval was hiermee de 138e gebiedssoort (vanaf 1980) een feit!

Houtkamp - Waarnemeningen 2014

01.Aalscholver

(j)
 

24.Kleine Mantelmeeuw

(z)
 

47.Zwartkop

(b/z)

02.Blauwe Reiger

(j)
 

25.Zilvermeeuw

(j)
 

48.Fitis

(b/z)

03.Ooievaar

(d/z)
 

26.Visdief (RL)

(z)
 

49.Tjiftjaf

(b/z)

04.Knobbelzwaan

(b/j)
 

27.Houtduif

(b/j)
 

50.Iberische Tjiftjaf

(dw)

05.Grauwe Gans

(ov)
 

28.Stadsduif

(ov)
 

51.Goudhaan

(w)

06.Kolgans

(ov)
 

29.Turkse Tortel

(b/j)
 

52.Vuurgoudhaan

(d/w)

07.Toendrarietgans

(ov)
 

30.Halsbandparkiet

(b/j)
 

53.Staartmees

(b/j)

08.Nijlgans

(ov)
 

31.Gierzwaluw

(z)
 

54.Pimpelmees

(b/j)

09.Smient

(w)
 

32.IJsvogel

(d/w)
 

55.Koolmees

(b/j)

10.Krakeend

(d)
 

33.Groene Specht (RL)

(b/j)
 

56.Boomkruiper

(b/j)

11.Wilde Eend

(b/j)
 

34. Grote Bonte Specht

(b/j)
 

57.Notenkraker(dunsnavel)

(dw)

12.Soepeend

(b/j)
 

35.Boerenzwaluw (RL)

(z)
 

58.Gaai

(b/j)

13.Kuifeend

(d/w)
 

36.Huiszwaluw (RL)

(z)
 

59.Ekster

(b/j)

14.Buizerd

(d/w)
 

37.Grote Gele Kwikstaart

(d/w)
 

60.Kauw

(b/j)

15.Sperwer

(b/w)
 

38.Winterkoning

(b/j)
 

61.Zwarte Kraai

(b/j)

16.Fazant

(d/z)
 

39.Heggenmus

(b/j)
 

62.Spreeuw

(z)

17.Waterhoen

(b/j)
 

40.Roodborst

(b/j)
 

63.Huismus (RL)

(z)

18.Meerkoet

(b/j)
 

41.Nachtegaal (RL)

(d/z)
 

64.Vink

(b/j)

19.Kraanvogel

(ov)
 

42.Zanglijster

(b/j)
 

65.Keep

(d/w)

20.Scholekster

(ov)
 

43.Merel

(b/j)
 

66.Groenling

(b/j)

21.Houtsnip

(d/w)
 

44.Koperwiek ;

(d/w)
 

67.Putter

(j)

22.Kokmeeuw

(j)
 

45.Kleine Karekiet

(b/z)
 

68.Sijs

(d/w)

23.Stormmeeuw

(d/w)
 

46.Tuinfluiter

(b/z)
 

69.Kneu (RL)

(d)

Totaal: 69 soorten

 

Niet-zangvogels: 34 soorten

 

Zangvogels: 35 soorten

Overvliegend: 6 soorten

 

Ter plaatse: 63 soorten

 

Nestkastbroeders: 2 soorten

Dwaalgasten: 2 soorten

 

Rode Lijst 2004: 7 soorten

 

Nieuwe parksoort: 1 soorten

Legenda
(j) jaarvogel
(d) doortrekker
(d/z) doortrekker (zomerhalfjaar)
(ov) overvliegend
(z) zomervogel
(d/w) doortrekker/wintergast·
(b/z) broedvogel/zomergast
(bw) broedvogel/wintergast
(d) doortrekker zomer- en winterhalfjaar)
(dw) dwaalgast
(b/j) broedvogel/jaarvogel
(w) wintergast
Soortnaam (vet)nestkastbroeder
Soortnaam (vet cursief) nieuwe parkvogelsoort
(RL)
Rode Lijst 2004-soort

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.