In totaal werden 75 vogelsoorten waargenomen, 66 daarvan hadden op de een of andere manier een parkbinding, 9 waren duidelijk alleen maar "overvliegers". Het verslagjaar was het eerste zonder broedvogelinventarisatie-ronden sinds 1983, zodat er meestal minder langdurig werd "gepatrouilleerd" dan de twintig jaren daarvoor.Denkelijk zal dit het aantal waargenomen soorten ietwat negatief hebben be´nvloed. Een tweetal werd voor het eerst op niet al te grote hoogte boven het gebied waargenomen, n.l. een overvliegende Canadese Gans en als klap op de vuurpijl op 26 augustus een adulte Steenarend, die gedurende 5 minuten op zo'n 40 m hoogte al afglijdend in ZW richting in gezelschap van een juveniel vrouwtje Havik aan het cirkelen was. Jammer genoeg was ik alleen en kon niemand de waarneming dus bevestigen, maar na thuis de nodige boekwerken aan de hand van m'n veldschets te hebben doorgewerkt kwam ik tot geen andere conclusie. De waarneming is sinds begin september j.l. in behandeling bij de CDNA (= Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna), de beslissing omtrent aanvaarding duurt meestal lang: o.a. het aantal ingediende bijzondere waarnemingen is erg groot en de procedure nogal langdurig. Andere parkzeldzaamheden waren Krakeend, Havik, Wespendief, Grote Gele Kwikstaart, Zwarte Mees en Boomklever. Beslist dus geen slecht waarnemingsjaar! Verder (b)lijkt de Turkse Tortel geen broedvogel meer, liet de Huismus zich zelfs niet meer binnen de parkgrenzen zien en foerageert de Spreeuw alleen nog maar op het grasveld naast de grote vijver in de tijd dat de jongen moeten worden gevoerd. Zou het Sperwerpaartje aan de drie zonet genoemde verschijnselen mede debet kunnen zijn? De Halsbandparkiet wordt in groepen tot wel 6 exemplaren een zo langzamerhand dagelijkse verschijning, zowel in beeld als geluid. De vogels inspecteren (te kleine) spechtengaten en mezennestkasten en zijn dus duidelijk op zoek naar blijvende vestigingsmogelijkheden. Totaalcijfers over de periode vanaf december 1980 t/m december 2003: 124 wilde vogelsoorten met parkbinding, 11 exoten/mengvormen en 16 opgemerkte overvliegende soorten zonder parkbinding. In totaal werden 29 soorten als broedvogel aangemerkt, dit is ten opzichte van voorafgaande jaren een achteruitgang. De nestkasten werden door 3 soorten benut (zie apart verslag).

Waarnemingen in de Houtkamp 2003
 1. fuut
 2. aalscholver
 3. blauwe reiger
 4. grauwe gans #
 5. soepgans *
 6. kolgans #
 7. canadese gans #*
 8. nijlgans
 9. wilde eend
 10. soepeend *
 11. muskuseend *
 12. krakeend
 13. kuifeend
 14. wespendief
 15. buizerd
 16. havik
 17. sperwer
 18. steenarend
 19. boomvalk
 1. waterral
 2. waterhoen
 3. meerkoet
 4. scholekster #
 5. kokmeeuw
 6. stormmeeuw
 7. zilvermeeuw
 8. kleine mantelmw.
 9. houtduif
 10. stadsduif #
 11. holenduif
 12. turkse tortel
 13. gierzwaluw
 14. ijsvogel RL
 15. koekoek
 16. halsbandparkiet *
 17. groene specht RL
 18. grote bonte specht
 19. boerenzwaluw
 1. graspieper #
 2. witte kwikstaart #
 3. grote gele kwikstaart
 4. winterkoning
 5. heggenmus
 6. roodborst
 7. gekraagde roodstaart
 8. merel
 9. zanglijster
 10. grote lijster
 11. koperwiek
 12. kramsvogel
 13. bosrietzanger
 14. kleine karekiet
 15. tuinfluiter
 16. zwartkop
 17. fitis
 18. tjiftjaf
 19. goudhaan
 1. vuurgoudhaan
 2. bonte vliegenvanger
 3. zwarte mees
 4. pimpelmees @
 5. koolmees @
 6. staartmees
 7. boomklever
 8. boomkruiper
 9. spreeuw
 10. gaai
 11. ekster
 12. kauw @
 13. zwarte kraai
 14. vink
 15. keep
 16. groenling
 17. putter
 18. sijs

# = (9) overvliegend zonder speur- of (lage) fourageervlucht, dus vogels zonder parkbinding
* = (5) exoot of mengvorm
@ = (3) nestkastbroeder
vet = (5) voor het park zeldzame soort
(vijfmaal of minder sinds december 1980 waargenomen)
RL =(2) Rode Lijst - soort
cursief = (29) territoriaal / broedpaar / broedvogel

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.