In totaal werden 71 vogelsoorten waargenomen, vier minder dan in 2003. Hiervan hadden er 64 op de een of andere manier een parkbinding, 7 soorten waren duidelijk alleen maar ‘overvliegers”. Toch ook in dit verslagjaar weer een tweetal nieuwe gasten in het parkgedeelte: voor het eerst landde er een Ooievaar (21 maart, grote dierenweide van de kinderboerderij) en in het beboste heuvelgebied naast de Rabobank hoorde uw verslaggever op 19 mei minstens vijfmaal een Iberische Tjiftjaf zingen zonder deze in de lenzen te kunnen krijgen.

Meerdere naspeuringen op diezelfde dag (o.a. ’s avonds met) om deze 1e soortwaarneming in het VWG-werkgebied nogmaals te traceren (natuurlijk het liefst ook visueel) hadden jammer genoeg geen resultaat.

Drie soorten golden in 2004 als z.g. nestkastbroeder (net als in 2003), de Groene Specht bleek de enige "Rode Lijst"-soort omdat de IJsvogel daarvan in 2004 werd afgevoerd.
Zeldzaamheden waren er beduidend minder dan in het vorige verslagjaar: slechts 2 (de Canadese Gans overvliegend en een Goudvink in de Heemtuin) tegen 6 toentertijd. Het sperwerpaar heeft voor zover ik kon nagaan niet gebroed, wel werd er door vrouwlief wat aan het (al gauw verdwenen) nest gerommeld.

De horizontaal op een tak geplaatste spechtenkast heeft in ieder geval de Halsbandparkiet niet tot nestelen kunnen verleiden, echter was er (denkelijk door koolmezen) wel wat los mos in gedeponeerd.

Waarnemingen in de Houtkamp 2004
 1. aalscholver
 2. blauwe reiger
 3. ooievaar
 4. grauwe gans #
 5. soepgans *
 6. kolgans #
 7. canadese gans #
 8. nijlgans *
 9. wilde eend
 10. soepeend *
 11. muskuseend *
 12. kuifeend
 13. buizerd
 14. sperwer
 15. waterral
 16. waterhoen
 17. meerkoet
 18. kokmeeuw
 1. stormmeeuw #
 2. zilvermeeuw
 3. kleine mantelmw.
 4. visdief
 5. houtduif
 6. holenduif
 7. stadsduif #
 8. turkse tortel
 9. gierzwaluw
 10. ijsvogel
 11. koekoek
 12. halsbandparkiet *
 13. grote bonte specht
 14. groene specht RL
 15. veldleeuwerik
 16. boerenzwaluw
 17. witte kwikstaart #
 18. winterkoning
 1. heggenmus
 2. roodborst
 3. merel
 4. zanglijster
 5. grote lijster
 6. koperwiek
 7. bosrietzanger
 8. kleine karekiet
 9. spotvogel
 10. tuinfluiter
 11. zwartkop
 12. fitis
 13. tjiftjaf
 14. iberische tjiftjaf
 15. goudhaan
 16. vuurgoudhaan
 17. bonte vliegenvanger
 18. glanskop
 1. pimpelmees @
 2. koolmees @
 3. staartmees
 4. boomkruiper
 5. spreeuw
 6. huismus
 7. gaai
 8. ekster
 9. kauw @
 10. zwarte kraai
 11. vink
 12. keep
 13. groenling
 14. putter
 15. sijs
 16. goudvink
 17. rietgors

# = (7) overvliegend zonder speur- of (lage) fourageervlucht, dus vogels zonder parkbinding
* = (6) exoot of mengvorm
@ = (3) nestkastbroeder
vet = (2) voor het park zeldzame soort
(vijfmaal of minder sinds december 1980 waargenomen)
vet cursief (2) Eerste soortwaarneming in park
RL =(1) Rode Lijst - soort
cursief = (31) territoriaal / broedpaar / broedvogel©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.