Het resultaat van 2012 is te lezen in het onderstaande overzichtje. In enkele gevallen is er een betrouwbare aanvulling geplaatst die ik kreeg van het parkbeheer. Ook waarnemingen die ik zelf er “zomaar” langs fietsend deed of ik er in de buurt was, zijn toegevoegd. Ook is waarneming.nl gecheckt, wat geen extra soorten opleverde.

Hieronder de weergave van wat er is gezien en/of gehoord. In totaal werden er 75 soorten waargenomen, wat ongeveer het jaarlijkse gemiddelde is sinds er in 1980 met het waarnemen werd gestart. Hieronder ook enkele exoten (Fazant en Mandarijneend) en zogenaamde “soepsoorten” (Soepeend en stadsduif). Een relatief groot aantal is er broedvogel, gedeeltelijk met gebruik van de door onze vereniging in beheer zijnde nestkasten (± 70 stuks). Van de 75 soorten verbleven er 73 ter plaatse en vlogen er 1 (Lepelaar) zonder parkbinding over. Er was 1 nieuwe soort: de Pestvogel.

Waarnemingen Houtkamp 2012

Niet-Zangvogels: 42 soorten

Sperwer

IJsvogel

Goudhaan

Fuut

Fazant

Groene Specht

Baardman

Aalscholver

Kip

Grote Bonte Specht

Staartmees

Roerdomp

Waterral

 

Zwarte Mees

Blauwe Reiger

Waterhoen

Zangvogels: 33 soorten

Pimpelmees

Ooievaar

Meerkoet

Huiszwaluw

Koolmees

Lepelaar

Houtsnip

Boerenzwaluw

Boomkruiper

Knobbelzwaan

Watersnip

Grote Gele Kwikstaart

Gaai

Grauwe Gans

Grote Mantelmeeuw

Winterkoning

Ekster

Kolgans

Zilvermeeuw

Heggenmus

Kauw

Nijlgans

Kleine Mantelmeeuw

Pestvogel

Zwarte Kraai

Slobeend

Stormmeeuw

Roodborst

Spreeuw

Krakeend

Kokmeeuw

Koperwiek

Huismus

Wilde Eend

Visdief

Zanglijster

Vink

Soepeend

Holenduif

Merel

Keep

Mandarijneend

Stadsduif

Kleine Karekiet

Groenling

Kuifeend

Houtduif

Tuinfluiter

Putter

Wespendief

Turkse Tortel

Zwartkop

Sijs

Buizerd

Halsbandparkiet

Tjiftjaf

 

Havik

Gierzwaluw

Fitis

Totaal: 75 soorten


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.