De onderstaande vogelsoorten hadden allen op de een of andere manier een parkbinding (inclusief speurvlucht en laag vliegend fouragerend). In vergelijking met vorige jaren liet de Halsbandparkiet zich veel vaker en met tot 5 exemplaren tegelijk zien. Beflijster, Fluiter en Grauwe Vliegenvanger zijn zeldzaamheden, die zich bovendien lang niet binnen de parkgrenzen hadden vertoond. Nieuwe soorten lieten zich niet bewonderen. De vrouwelijke Sperwer blijkt bepaald niet vies van Houtduiven te zijn en achtervolgt ook bijvoorbeeld Groene Specht en Halsbandparkiet. Blijkbaar is ze gespecialiseerd in het jagen op relatief grote prooien. Zonder parkbinding overvliegend liet zich nog een vijftal soorten waarnemen: Grauwe Gans, Scholekster, Regenwulp, Wulp en Huiszwaluw.

01. fuut 19. stormmeeuw 37. roodborst 55. grauwe vliegenv.
02. aalscholver 20. zilvermeeuw 38. gekraagde roodstaart 56. bonte vliegenvanger
03. blauwe reiger 21. kleine mantelmeeuw 39. zanglijster 57. koolmees
04. knobbelzwaan 22. visdief 40. koperwiek 58. pimpelmees
05. soepgans 23. stadsduif 41. kramsvogel 59. staartmees
06. nijlgans 24. houtduif 42. merel 60. boomkruiper
07. wilde eend 25. holenduif 43. beflijster 61. gaai
08. soepeend 26. turkse tortel 44. kleine karekiet 62. ekster
09. kuifeend 27. koekoek 45. bosrietzanger 63. kauw
10. buizerd 28. gierzwaluw 46. spotvogel 64. zwarte kraai
11. sperwer 29. ijsvogel 47. zwartkop 65. spreeuw
12. boomvalk 30. halsbandparkiet 48. tuinfluiter 66. huismus
13. waterral 31. groene specht 49. braamsluiper 67. vink
14. waterhoen 32. grote bonte specht 50. fluiter 68. keep
15. meerkoet 33. boerenzwaluw 51. fitis 69. groenling
16. witgat 34. grote gele kwikstaart 52. tjiftjaf 70. putter
17. houtsnip 35. winterkoning 53. goudhaan 71. sijs
18. kokmeeuw 36. heggenmus 54. vuurgoudhaan 72. rietgors

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.