2018

Het ene jaar is het andere niet, de laatste voorafgaande jaren werden in/boven De Houtkamp altijd 70 of wat meer soorten waargenomen. Het afgelopen jaar kwam het aantal soorten weer eens wat hoger uit, namelijk 80. Nieuwe soorten werden in 2018 niet waargenomen, de stand 1980/2018 blijft 164.

In 2018 zijn 80 soorten waargenomen. In de onderstaande lijst zijn de overvliegende soorten cursief weergegeven.

Welke waarnemingen zijn in Houtkamp in 2018 gedaan?

Aalscholver

Huismus

Spotvogel

Bergeend

Grote Zilverreiger

Spreeuw

Blauwe Reiger

Kauw

Staartmees

Boerenzwaluw

Keep

Stadsduif

Bokje

Kievit

Stormmeeuw

Boomkruiper

Kleine Karekiet

Sijs

Boompieper

Kleine Mantelmeeuw

Tafeleend

Bosrietzanger

Knobbelzwaan

Tjiftjaf

Braamsluiper

Kokmeeuw

Torenvalk

Buizerd

Kolgans

Tuinfluiter

Ekster

Koolmees

Turkse Tortel

Fluiter

Koperwiek

Vink

Gaai

Kraanvogel

Visdief

Gekraagde Roodstaart

Krakeend

Vuurgoudhaan

Gierzwaluw

Kuifeend

Waterhoen

Goudhaan

Matkop

Waterral

Grauwe gans

Meerkoet

Watersnip

Groene Specht

Merel

Wilde Eend

Groenling

Nijlgans

Winterkoning

Grote Bonte Specht

Ooievaar

Wintertaling

Grote Lijster

Pimpelmees

Witte Kwikstaart

Halsbandparkiet

Putter

IJsvogel

Heggenmus

Roodborst

Zanglijster

Holenduif

Scholekster

Zilvermeeuw

Houtduif

Slobeend

Zwarte Kraai

Houtsnip

Soepeend

Zwartkop

Huishoen/Kip

Sperwer

 


Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.