Hoera 40 jaar

Hier moet de inhoudsopgave van deze pagina staan.
Als dat niet zo is, is er iets mis gegaan. Informeer de webmaster a.u.b.

Vriendengroep

De Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o. werd in 1980 opgericht door een vriendengroep,die elkaar in de jaren daarvoor hadden leren kennen via hun gemeenschappelijke hobby: het kijken naar vogels en via een groene cursus van het IVN in Alphen a/d Rijn. Wellicht ook waren ze elkaar tegengekomen op een van die duistere plekken in café "de Hoek" in Koudekerk. In hun onderlinge contacten kwamen ze tot de overtuiging dat het voor de regionale vogelstand van belang was om beschermende activiteiten te gaan ontwikkelen.

Weidevogelnest
Nestbeschermer

De eerste acties

Gedacht werd hierbij aan het ophangen van nestkasten en het doen van weidevogel- en landschapsbeheer. Maar ook het gezamenlijk kijken naar vogels moest tot de reguliere activiteiten van de vogelwerkgroep gaan behoren.

Weekend-excursies Al in de beginjaren van de VWG werd er jaarlijks een vogelreis ondernomen, die wel een heel weekend duurde en vaak richting Texel ging. Zo werd van meet af aan het nuttige met het aangename verenigd.

Texel - Immetjeshoeve - Ko Katsman
De lokatie van de allereerste excursie naar Texel - De Immetjeshoeve

Nest­kasten en -vlotjes

Eén van de kenmerkende vogelsoorten van ons werkgebied is de zwarte stern. Dat deze inmiddels zeldzame soort nog steeds present is, is in ieder geval voor een groot deel te danken aan enige leden van de VWG. Door hen ingenieus vervaardigde en verankerde vlotjes zorgen nog steeds voor voldoende broedgelegenheid voor de zwarte stern.

Werkgroepen

De actieve leden van het eerste uur ontwikkelden tal van activiteiten, die ook nu nog steeds plaatsvinden.

 • Er werd aan weidevogelbeheer gedaan, aanvankelijk in samenwerking met een beperkt aantal individuele boeren, in latere jaren ook met de Agrarische Natuurbeheersvereniging 'Wijk en Wouden'.
 • Er werd geknot
 • Nestkasten werden opgehangen en gecontroleerd (inmiddels hangen er meer dan 250 nestkasten in het werkgebied)
 • Er vonden ledenexcursies plaats en
 • Er werden ledenavonden georganiseerd.

Ooievaars­nest

In het voorjaar van 1981 werd door de knotgroep de eerste paal geslagen voor m het ooievaarsnest op het eiland bij het Spookverlaat in Hazerswoude. De laatste jaren vindt op dit nest jaarlijks een succesvol broedgeval plaats.

Natuur­tuin

Ook werd een bijdrage geleverd in samenwerking met het IVN, afdeling Alphen a/d Rijn aan het onderhoud van de Natuurtuin in Koudekerk.

Jaap Hoek
 

Publiekseducatie

Sinds 1986 organiseert de VWG educatieve activiteiten voor leden en niet-leden. Dit omdat de VWG het van belang vindt onder een zo breed mogelijk publiek de kennis van en de aandacht voor vogels, die in het wild leven, te vergroten. Mede dankzij deze activiteiten nam het ledental in de loop der jaren gestaag toe.

Gestage groei

1990 waren er 100 leden en op dit moment is het aantal leden de 200 gepasseerd. Dat betekent dat de VWG uitgegroeid is tot een aanzienlijke vereniging en dat heeft zijn consequenties. Intern is de vereniging gereorganiseerd en worden activiteiten opgezet en begeleid door daartoe in het leven geroepen commissies.

Expertise

Extern wordt de VWG inmiddels als een serieuze gesprekspartner gezien door de regionale gemeenten en organisaties als Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer.

Periodiek orgaan

Sinds het prille begin van de VWG kent de vereniging een verenigingsorgaan, "De Braakbal" geheten, dat inmiddels een oplage kent van 230 exemplaren en ieder kwartaal ten minste 40 pagina`s informatie levert over vogels en vogelaars binnen en buiten de VWG.

Educatie

Ten behoeve van niet-leden verschijnt jaarlijks een publieksfolder met excursies.

En zo werd de hobby van enkelen tot een vereniging, die natuurbehoud en natuurbescherming hoog in het vaandel heeft staan. Wat echter gebleven is de sfeer en de onderlinge band van vogels met een heel verschillend pluimage.

Nog wat feiten op een rijtje!

Hierna treft u kort een overzicht van de historische ontwikkeling van onze activiteiten.

1981 - 1990

1981

 • Februari: Het oprichten van het ooievaarsnest aan het Spookverlaat.

1983

1989

 • De educatieve commissie organiseert de eerste cursus vogelzang

1990

 • Viering 10-jarig bestaan van de VWG

1991 - 2000

27 november 1993/

 • Oprichting van vogelkijkhut `Amalia` bij het Spookverlaat in Hazerswoude.
 • Vogelhut Amalia in 1995
  De vogelhut Amalia bij het Spookverlaat wordt door de vereniging onderhouden

1995

 • Vanaf de winter 1995/1996 wordt het werkgebied van de Vogelwerkgroep gebiedsdekkend geteld in het kader van de wintervogeltellingen van de provincie Zuid-Holland.

1998-2000

 • Leden van de VWG leveren een bijdrage aan het Atlasproject Nederlandse Broedvogels van SOVON.

1999

 • Inrichting oeverzwaluwenwand in de ecozone `Elfenbaan` langs de N11.
 • Benoeming van een lid van de VWG als wetlandwacht voor `De Wilck`.

2000

 • Vaststelling van het definitieve tracébesluit HSL met een geboorde tunnel van in totaal 9 km. Onder het Groene Hart, precies onder het weidevogelreservaat `De Wilck` door zullen in 2006 hogesnelheidstreinen met een snelheid van 300 km. per uur het gebied op een diepte van 30 meter passeren. Dankzij aanhoudende juridische acties van ondermeer een aantal leden van de VWG is dit succesvoorbeeld van natuurbehoud bereikt.
 • Op 30 maart werd `De Wilck` erkend als Europees Vogelrichtlijngebied, doordat in de winterperiode meer dan 1% van de populatie van de kleine zwaan in het gebied verblijft. Dankzij regelmatige wintertellingen door leden van de VWG is dit gegeven vastgelegd en gehonoreerd.
 • In mei vond de eerste buitenlandse vogelreis, georganiseerd door de VWG, plaats. Het reisdoel was West-Polen.

2001 - 2005

2002

 • Start van een eigen website.
 • Aanleg broedplaats voor visdieven in de 'Elfenbaan'

2003

 • Record aantal vogels in de Wilck
 • 20 Ibissen in onze weilanden?
 • De Zaagbek wordt geopend! Onze landschapsbeheerders zijn er erg blij mee.

2004

2005

2006 - 2010

2006

 • Knotten blijkt alleen iets voor mannen?

2007

2008

2009

 • De VWG krijgt een vrijwilligersoorkonde. Een welverdiende schouderklop
 • De hoogspanningsleidingen bij de Wilck worden door onze inspanningen van flappen voorzien
 • In het Spookverlaat staan ook vele bijzondere planten

2010

 • Moeten de Wilck koesteren, beschermen en het niemand vertellen of is bekendheid en bezoek de beste waarborg voor aandacht en zorg in de toekomst? Die vraag speelt telkens weer... "De Wilck op slot?"

2011 - 2015

2011

2012

2013

 • De Wilck krijgt ook vogelkijkschermen
 • Cursus vogels herkennen
 • Op de website verschijnt een fotogalerij met foto's van onze fotografen in ons werkgebied van "onze" vogels.
 • In Zaans Rietveld wordt groot wild ingezet om het open karakter van het gebied te behouden

2014

2015

 • Open dag vanwege ons 35-jarig jubileum
 • Het Spookverlaat wordt weer geïnventariseerd
 • Cursus natuurfotografie
 • In de Munnikenpolder gaan we steeds meer beheer doen en maken we zelf een prachtige oeverzwaluwennest-flat.

2016 - 2020

2016

 • Reis naar Letland
 • We worden actief op Facebook, Twitter en Instagram
 • De Weidevogelwerkgroep wordt - onder protest - opgeheven, een dieptepunt. Er is geen vogel meer te tellen, geen boer sluit contracten af en boeren worden beloont voor plannen en niet voor resultaten.
 • Het schelpeneiland voor de vogelhut Amalia wordt opgekapt
 • Een vos in de Wilck - Discussie!
 • Amalia vernield - Wat een drama als zoveel goede herinneringen verdwijnen
 • Het Bentwoud wordt steeds leuker voor vogelaars

2017

 • Amlia is weer hersteld - Dank zij veel steun en werk. De hele Rijnstreek leefde met ons mee!
 • Onze Opperknotter krijgt waardig afscheid en een geweldige opvolger
 • Een nieuwe loopbrug helpt ons bij het beheer in het Spookverlaat
 • In de Wilck kunnen we een zonnepomp plaatsen met steun van de lezers van het vogeldagboek! Geweldig!
 • De Jeugdcommisie wordt opgericht en organiseert zeer levendige activiteiten

2018

 • Reis naar Marokko was zeer fris en fraai. Blauwe lucht, witte toppen, rood zand en vogels!
 • Ook de AVG wordt bij de VWG nageleefd
 • Werken in de Natuurtuin in Koudekerk aan wordt gestopt. Telkens blijkt het beheer onder verantwoordelijkheid van de gemeente Alphen al de opgebouwde natuur te vernietigen
 • We gaan niet alleen de oever­zwaluwen­hut beheren, we gaan het hele gebiedje in de Munnikenpolder ecologisch beheren
 • Vogelcursus voor beginners met vele avonden en excursies gedurende een heel jaar trekt 27 deelnemers!

2019

 • Reis naar Portugal
 • Nieuwe folders voor de vereniging, jeugd en ook nog visitekaartjes
 • Dreiging voor het Rietveld / Spookverlaat en Zaans Rietveld. Er zijn plannen om er een weg door te trekken!
 • Stikstofdepostie wordt een probleem. Onze vereniging kiest daarin positie en dat wordt opgemerkt
 • De nieuwe publieksfolders, knotfolder, jeugdfolder en visitekaartjes zien het licht dankzij de vernieuwde PR-commissie

2020

 • Ganzenexcursie was weer ouderwets succes
 • 40-jarig lustrum