…maar in natuurgebied ‘De Wilck’ was 2012 een topjaar

Staatsbosbeheer

Dit afgelopen jaar was een goed jaar voor de Grutto's in natuurgebied De Wilck. Er werden 103 broedparen geteld door de vrijwilligers van de vogelwerkgroep Koudekerk. Dit is een recordaantal voor dit 116 hectare groot gebied in het Groene Hart. Dit is goed nieuws omdat het aantal Grutto's in Nederland daalt, maar in reservaatgebieden kan het blijkbaar ook anders! Staatsbosbeheer is blij met het record aantal broedende Grutto’s in De Wilck.

Beheer

Het beheer en dus de kwaliteit van de bloemrijke graslanden is bepalend voor het broedsucces van Grutto’s. Er wordt pas laat gemaaid, zodat de jonge Grutto’s in het veilige, hoge gras voldoende beschutting en insecten kunnen vinden. De stijgende aantallen Grutto’s dit jaar, geeft aan dat het beheer in De Wilck in de smaak valt bij de Grutto’s. Ze vinden blijkbaar precies wat ze nodig hebben aan rust en voedsel.

Gedurende het hele jaar vinden tellingen plaats van aantallen en soorten vogels in De Wilck. De Wetlandwachtvan de vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. verzorgt dit op vrijwillige basis voor het meetnet weidevogels Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Vanaf half maart tot half juni werd het aantal territoria van weidevogels geteld. Dit levert uiteindelijk een nauwkeurig beeld op van het aantal  
broedparen. In totaal werden dus 103 Gruttoparen geteld en ook territoria van tientallen paren Kieviten, Scholeksters en Tureluurs. De resultaten logen er dit jaar dus niet om!

Landelijke trend

Van 100.000 paartjes broedende Grutto's 40 jaar geleden zijn nu nog maar zo'n 40.000 broedparen over en dit aantal daalt nog steeds. De Grutto gaat al 20 jaar met 5% per jaar achteruit in Nederland. Ons land herbergt in het broedseizoen meer dan de helft (54%) van de Europese populatie.

Daarmee heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soort. Alleen door op meer plekken de juiste broedomstandigheden voor Grutto’s te creëren, kunnen er genoeg jongen groot worden om deze achteruitgang te stoppen.

De Wilck

De Wilck is een weidevogelreservaat met een waterplas. Bezoekers aan De Wilck kunnen een gemarkeerde route lopen en zo het gebied beleven. Speciaal voor overwinterende vogels als de Kleine Zwaan en de Smient, is De Wilck aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is als het ware een keurmerk voor alle topgebieden van Europa. Afgelopen winter was in De Wilck al een record verbroken met de aantallen Kleine Zwanen. Het tweede record dit jaar is nu een feit.