Het seizoen 2002-2003 zal in de geschiedschrijving van de VWG te boek staan als eerste seizoen van de 'nieuwe' educatiecommissie, bestaande uit , John Evenwel en als coördinator. Gedrieën hebben we het seizoen 2002-2003 wat 'behoudend' ingevuld, omdat we de tijd wilden nemen ingewerkt te raken in het organiseren van educatieve activiteiten ten behoeve van zowel leden als niet-leden.

Het programma bestond uit vier lezingen, waarvan één in samenwerking met de commissie Ledenactiviteiten. Daarnaast werden er drie excursies georganiseerd min of meer binnen ons eigen werkgebied en de traditionele busexcursie naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. In chronologische volgorde valt er het volgende over de activiteiten te melden:

HET groene Hart

Donderdagavond - 17 september 2002: publieksavond in de Scheppingskerk te Leiderdorp met als onderwerp: Waar kijk je vogels in het Groene Hart?verzorgde voor een publiek van 37 geboeide toehoorders een interessante avond, waarbij hij inging op de ontstaansgeschiedenis van het Groene Hartlandschap, een aantal vogelkijkpunten besprak en de ontwikkeling van de daar voorkomende vogelsoorten. (Deze lezing is voorbereid met het opstellen van een overzicht per gebied)

Zondag 27 oktober 2002 - Excursie op de Kruiskade. Bar en boos weer was het deze dag: storm en regen teisterden de twee deelnemers, die evenwel vergezeld werden door zes (!) begeleiders.

Welke duiker is dit?
Jan Bal toont zijn vondst
Foto van

Donderdag 9 januari 2003 - Publieksavond in 'de Oude Wereld' in Alphen aan de Rijn, met als titel: Zwemmers en duikers in winters Nederland. en behandelden voor een gezelschap van 32 belangstellenden, waaronder 11 niet-leden, een aantal vogelsoorten, die onder winterse omstandigheden in (deels open) waterrijke gebieden waargenomen kunnen worden. Deze avond gold als voorbereiding van een excursie, die een paar dagen later plaatsvond.

Zondag 12 januari 2003 - Zegerplas. 14 deelnemers, waarvan 5 niet-lid, maakten bij lichte dooi een fraaie ommegang rond de Zegerplas in Alphen aan de Rijn en deden daar een aantal leuke waarnemingen, waaronder roerdomp,waterral, ijsvogel, nonnetje, sijsje, grote bonte specht en dodaars.

Ganzen bekijken is werken met de scoop. Jezelf goed inpakken en rustig alle vogels er uit kijken....

Donderdag 6 februari 2003 - IJsland. De commissie ledenactiviteiten had een informatieavond over IJsland georganiseerd, die tevens opengesteld was voor niet-leden. 58 bezoekers genoten van de prachtige dia's van vogels en landschappen van IJsland, getoond door IJslandkenner Hans van Wijk.

Zaterdag 8 februari 2003 - Ganzenexcursie. De traditionele busexcursie voor publiek en leden bood de 43 deelne(e)m(st)ers ondanks nogal grauw weer veel genoegen en 87 waargenomen vogelsoorten.

De Westvaart vol smienten

Zondag 6 april 2003 - Westvaart/ De Wilck. Een ook al bijna traditionele excursie in het hart van ons werkgebied. 8 leden en 14 niet-leden werden door de gidsen bijgepraat over het ontstaan de Wilck, het beheer en met name het weidevogelbeheer.

Donderdag 15 mei 2003 - De IJsvogel. Kees Bolkenbaas verzorgende op voortreffelijke wijze een informatieavond over de IJsvogel. De vele dia's, die hij voornamelijk in de Biesbosch geschoten had, gaven een goed beeld van biotoop en gedrag van deze schitterende vogel. 38 personen, waarvan slechts 4 niet-leden gaven blijk van hun belangstelling.

Zondag 18 mei 2003: Wijde Aa en omgeving. Deze excursie had als doel om broedvogels en hun zang in beeld (en in het oor) te brengen. De 20 deelnemers vonden het een geslaagde excursie met mooi voorjaarsweer.

Als educatiecommissie kunnen we veel activiteiten organiseren. We zijn echter wel afhankelijk van de hulp en medewerking van vele leden van onze vogelwerkgroep. Al die mensen willen we dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Zonder hen was de uitvoering van een dergelijk programma niet mogelijk geweest. We hopen natuurlijk ook in het volgende seizoen weer een beroep op hen (en anderen?) te mogen doen. En over het volgende seizoen gesproken: het nieuwe programma is alweer bekend gemaakt. Excursies, lezingen en weer eens een echte cursus. Gericht op steltlopers………ben je eindelijk in staat om het verschil te zien tussen een kanoetstrandloper, een krombekstrandloper en een rosse grutto!


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.