In de maanden oktober 2001 tot en met mei 2002 zijn vijf publieksexcursies georganiseerd.

Excursies

De eerste was op zaterdagochtend 28 oktober in het gebied Spookverlaat/Kruiskade in Hazerswoude. Bij goed weer namen de 17 deelnemers de voor dat tijdstip in het jaar gebruikelijke vogelsoorten (vooral watervogels en zangvogels) waar. Jammer genoeg was er niet veel vogeltrek.

De Westvaar vol smienten

De volgende wandeltocht vond plaats op zondagochtend 6 januari, weer in Hazerswoude en wel via de Vierheemskinderenweg naar allereerst de Westvaart en daarna De Wilck (Europees Vogelrichtlijngebied voor de Kleine Zwaan). Jammer genoeg werkte het weer totaal niet mee: voor een vogelexcursie ongeschikt. Dit had natuurlijk zijn weerslag op de waarnemingen, zowel wat aantallen vogels als soortenrijkdom aangaat, alsook op het aantal deelnemers aan de excursie: slechts 8.

Op zaterdag 2 februari vond de traditionele busexcursie naar het noordelijk Deltagebied plaats. Deze lange dagtocht wordt populair ook wel de "ganzenexcursie" genoemd. Dit jaar reden 42 deelnemers mee. Gelukkig lieten de weergoden zich van hun allerbeste kant zien: werkelijk een prachtige dag ! De globale route was als volgt: Scheelhoek/Zuiderdiep, buitenhaven Stellendam/slikken Kwade Hoek, Romeinenweg e.o., Koudenhoek (dit zijn gebieden op of nabij de Kop van Goeree), vervolgens Brouwersdam-zeezijde, daarna Plan Tureluur bij Serooskerke, Flaauwers en Weversinlagen, Koudekerkse inlagen en de akkers ten noordoosten van Burgh-Haamstede (deze laatste vier gebieden liggen op Schouwen). Deze schitterende dag leverde 84 waargenomen soorten op (o.a. Dwerggans, Roodhalsgans, Lepelaar, Kuifduiker, Kleine Zilverreiger, Smelleken, Zwarte Zee-eend en meer dan 10 IJseenden). Duidelijk dus voor herhaling vatbaar (wordt: 8 februari 2003).

De voorjaarsperiode werd ingeluid met een mooie wandelexcursie naar en langs het Staatsbosbeheer-weidevogelreservaat De Wilck in Hazerswoude. Gelukkig was het weer op deze zaterdagochtend 6 april redelijk en konden de 28 deelnemers genieten van het kijken en luisteren naar vooral de honderden in en om het gebied aanwezige weidevogels.

Het seizoen werd afgesloten met een wandeling door het Leiderdorpse park De Houtkamp (en Heemtuin) op de ochtend van zondag 26 mei. Ook nu hield het weer zich redelijk na een slechte dag daarvoor. De 13 deelnemers zagen/hoorden 28 vogelsoorten, voornamelijk broedvogels van tuin en park in de categorie zangvogels.

Publieksavonden

Zoals jaarlijks gebruikelijk werden er in de verenigingsregio drie publieksavonden georganiseerd en in samenwerking met de PR-commissie aangekondigd.

De eerste vond plaats op maandag 22 oktober in Alphen aan den Rijn onder der titel "Vogeltrek en Trekvogels". René van Rossum uit Katwijk hield een dialezing voor 43 aanwezigen over de langs en door zijn woonplaats trekkende vogelsoorten.

De tweede avond werd op dinsdag 18 december georganiseerd in Hazerswoude-Rijndijk. Het motto voor dit gebeuren was: "Wintergasten in de Rijnstreek". De 41 aanwezigen werden middels een dialezing van(Koudekerk) en(Hazerswoude-Rijndijk) nader geďnformeerd over de 's winters in en om Rijnwoude verblijvende vogels(oorten).

In het late voorjaar (donderdag 23 mei) werd de derde avond uitgebracht, nu in Leiderdorp en wel voor 30 belangstellenden. Aan de orde was het onderwerp "Broedvogels in stadsparken". Leiderdorperbracht via een dialezing allerlei aspecten aangaande de broedvogelbevolking van De Houtkamp (Leiderdorp), Leidse Hout en Cronesteyn (Leiden) onder de aandacht. Vooral het verloop van de broedvogelstand in De Houtkamp werd uitvoerig belicht naar aanleiding van de gegevens van een twintigjarige inventarisatie door


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen, georganiseert door de educatiecommsie, kunt u bij inwinnen.