<

Waar ligt het?

Tussen A4, Vrouwenvaart, Rijn- en Schiekanaal en de spoorlijn Alphen aan den Rijn/Leiden ligt sinds 1982 het polderpark Cronesteyn. Het park ligt in de Kleine Cronesteynse polder/ Knotterpolder. Hoewel de naam polderpark doet vermoeden dat er vooral weidevogels te zien zijn, vallen er in Cronesteyn veel zangvogels te ontdekken. Het park bestaat behalve uit weiden onder meer uit bossages, een landgoedbos en een moerastuin.

Cronesteyn

Meer details over de ligging ziet u op de kaart overgenomen van GoogleEarth. Tijdens de excursie in het kader van de vogelzangcursus in 2007 zijn foto's van het gebied Cronesteyn gemaakt.

In het park broeden zo'n 50 soorten vogels, waar van de kolonie blauwe reigers een aparte vermelding waard is. Meest algemene broedvogels zijn fitis, merel en winterkoning. Daarnaast zijn spotvogel, zwartkop, tuinfluiter en kleine karekiet elk met 10 broedparen aanwezig. Ook aanwezig, maar wel schaarser, zijn braamsluiper, boomkruiper, grote bonte specht, kneu en grauwe vliegenvanger. Incidenteel zijn de bosuil en de klapekster hier waargenomen. Doordat ook in de weilanden leuke waarnemingen kunnen worden gedaan is Polderpark Cronesteyn altijd goed voor een geslaagde vogeltocht.

Cronesteyn - Vroege nevel
 

Waar komt de naam Cronesteyn vandaan?

Door 4 natuurgidsen van de IVN is in maart 2013 het park beschreven in een publicatie over Cronesteyn

De Cronesteynse polder is een polder die in 1626 is samengesteld uit vier (vijf?) kleine middeleeuwse poldertjes:

  1. het Knotterpoldertje,
  2. het poldertje van Panhuysen,
  3. het Wesenpoldertje en
  4. het Hooipoldertje –Hoypoldertje-).

In het gebied ligt de plek die van circa 1300 tot 1794 bebouwd is geweest. In het begin met een versterkte boerderij (Die Brouck en ook Heer Wouterswerf) en later Alckemade en Cronesteyn. Vanaf 1510 wordt voor het eerst in documenten de naam Cronesteyn vermeld. De naam is ontleend aan het geslacht Van Cronenburg.

Cronesteyn - Kaart
Cronesteyn - Kaart

De naam Knotterpolder is ontleend aan de familie Knottert die naast de Vrouwenwetering grond in bezit had.

Op 24 augustus 1645 kregen vier Leidse burgers en lakenreders vergunning om op het land van Garbrant en Jacob Knottert een laken(vol)windmolen te mogen zetten.
Vanaf 1676 wordt wit schrijfpapier gefabriceerd.
In 1846 werd de molenromp gesloopt.

In de natuurgids staat een andere verklaring van de naam Knotterpolder: “Ongetwijfeld verwijst het echter naar de gewoonte om wilgen en andere bomen te knotten teneinde zo het materiaal te verkrijgen voor het maken van erfafscheidingen, manden en werktuigen als bezems.” Ik denk dat dit geen juiste aanname is.