Weer een erg rustig jaar

Instapgebied Kruiskade
Ooievaar
Ouder met jonge ooievaars
Hotels
Insectenhotel en
vleermuizenslaapplaats

Nog steeds maken we rondjes door het Spookverlaat en over de Kruiskade: zo rond half maart starten,,,, en aan de dan 22ste editie!

In de vijf maanden durende periode maart/begin augustus spotten we in totaal binnen, boven en rondom het onderzoeksgebied 90 vogelsoorten (incl. “soep”-soorten en exoten). Dit is er 1 meer dan in 2014, maar het zijn er 8 minder dan het record van 2007, dat op 98 staat. Het afgelopen seizoen waren de meest vermeldenswaardig soortwaarnemingen (wat natuurlijk altijd een subjectieve opsomming is):

 • Boomvalk
 • Bruine Kiekendief
 • Buizerd
 • Grasmus
 • Grauwe Vliegenvanger
 • Grote Gele Kwikstaart
 • Grote Zilverreiger
 • Havik
 • Koekoek
 • Kwak
 • Lepelaar
 • Oeverloper
 • Ooievaar
 • Oeverzaluw
 • Ransuil
 • Regenwulp
 • Sperwer
 • Spotvogel
 • Sijs
 • Waterral
 • IJsvogel

Bij de ochtendrondes was die van 23 juni (49 soorten waargenomen in / naast / boven  het onderzoeksgebied) het stilst, het meeste viel ’s ochtends te zien/te horen op 28 april, 12 en 26 mei (59 soorten). Tijdens de overige ochtendrondes varieerden de aantallen van 54 tot 57, deze zaten dus dicht bij elkaar.

De drie avondrondes  leverden 25, 28 en 27 waargenomen soorten op; twee echte nachtrondes 18 en 15 op, een derde bleek incompleet. Een snelle ronde overdag (31 juli) kwam tot 40 soorten.

Voor het vaststellen van (eventuele) territoria van Ransuil en Waterral  is net als voorheen een cd-speler (met voorzichtig en terughoudend gebruik) als verleidingsmiddel benut. Via dit hulpmiddel konden twee de Ransuil-mannenroepend territoriumhoudend worden vastgesteld. De Waterral  liet zich uiteindelijk met twee territoria karteren.

Het totale aantal soorten (resp. territoria/broedparen) van de niet-zangvogels bedroeg  26 (resp. 271), dat van de zangvogels was 27 (resp. 279).

Tezamen:

 • 53 broedvogelsoorten (het op 1 na hoogste aantal in de periode 1995/2015)
 • 550 territoria/broedparen (dit is een dik record, het vorige bedroeg 510 in 2007).
 • Het totale aantal geregistreerde broedvogelsoorten in de hele periode 1995/2015 staat sinds 2014 op 76.

Het is niet duidelijk wat de oorzaken zijn van de relatief grote recordstijging (bijna 8%) van 510 in 2007 naar 550 in 2015 zouden kunnen zijn geweest. Voedsel- en weersomstandigheden in de overwinteringsgebieden waren mogelijk gunstig, windrichtingen tijdens de trek wie weet eveneens, “tankstations” op de trekroutes leverden wellicht meer dan voldoende “brandstof” op, de habitat en voedselsituatie in het onderzoeksgebied tijdens de broedtijd waren wellicht aantrekkelijk als vestigingsplek.

Meer van langer geleden?

Meer ontwikkelingen door de tijd treft u in het overzicht van alle onderzoeksjaren vanaf 1995 tot heden

Meer weten over 2015?

Het bovenstaande is een samenvatting van het rapport aan Staatsbosbeheer regio West en SOVON. Het volledige rapport over 2015 is beschikbaar. Het overzicht van de territoria is op te vragen bij de auteur, ter bescherming van de rust in de territoria.

Contact

Voor vragen over het Spookverlaat/ de Kruiskade kunt u zich tot richten.