Provincie laat controle over aan de Collectieven…

Omdat men niet tevreden was over het resultaat van het agrarisch natuurbeheer, is de provincie Zuid-Holland in 2013 gestart met het op poten zetten van een nieuw subsidiebeleid. Alleen op weilanden waar aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, zoals een minimum aantal nesten per hectare, voldoende kuikenland in de omgeving, zou men nog in aanmerking komen voor subsidie. Dit noemde men “kerngebieden”. Natuur en Milieu richtte een “Weidevogelberaad” op, waaraan vele mensen uit de praktijk deelnamen. Ook onze VWG was van begin 2013 tot eind 2015 lid. Het Weidevogelberaad maakte een “Weidevogelmanifest” met richtlijnen voor een nieuw agrarisch natuurbeheer. Ook de kerngebieden werden door dit beraad vastgesteld. De provincie maakte dankbaar gebruik van deze ondersteuning.
Om alles in de praktijk te organiseren, kregen de Agrarische Natuurverenigingen (de boeren) van de Provincie de opdracht om Collectieven te vormen. In Zuid-Holland zijn er zeven. De Collectieven moesten in de loop van 2015 hun plannen (gebiedsaanvragen) indienen bij de Provincie. Deze gebiedsaanvragen zou men bespreken met o.a. de weidevogelvrijwilligers. Ook was afgesproken, dat de controle van de broedresultaten door een onafhankelijke instantie zou plaatsvinden.
Het nieuwe subsidiebeleid zou 1 januari 2016 ingaan en voor 6 jaar gelden. De resultaten zouden jaarlijks aan alle partijen doorgegeven worden.
Eind 2015 meldt de provincie het Weidevogelberaad: We hebben alle subsidieaanvragen van de Collectieven gehonoreerd. Zij controleren zelf de resultaten. “De slager keurt zelf zijn vlees!” Als jullie zelf nog wat willen controleren, moeten jullie dat maar overleggen met de boeren.

Protest

Onze VWG is toen afgehaakt. 3 maart 2016 is onze commissie “Weidevogelbescherming” opgeheven.

In ons gehele werkgebied heeft ook geen enkele boer een contract afgesloten. Buiten “De Wilck” zien wij vrijwel geen weidevogels meer, dus ook geen kuikens!


Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .