Soort

Totaal

Bekend

Uitgekomen
Niet
uitgekomen
%
uitgekomen
Oorzaak niet uitkomen
Predatie Beweiding Werk Verloren Overige Onbekend
Grutto
65
64
44
20
69%
10
2
4
3
0
1
Kievit
172
169
109
60
65%
47
0
4
5
0
4
Krakeend
1
1
1
0
100%
0
0
0
0
0
0
Kuifeend
3
3
3
0
100%
0
0
0
0
0
0
Meerkoet
3
3
2
1
67%
0
0
0
0
0
1
Patrijs
1
1
1
0
100%
0
0
0
0
0
0
Scholekster
33
30
25
5
83%
4
0
0
0
0
0
Slobeend
2
1
1
0
100%
0
0
0
0
0
0
Tureleuur
19
19
17
2
90%
0
0
0
0
0
2
Veldleeuwerik
1
1
1
0
100%
0
0
0
0
0
0
Waterhoen
1
1
1
0
100%
0
0
0
0
0
0
Wilde Eend
3
2
1
1
50
0
0
1
0
0
0
Totaal
304
295
206
89
70%
61
2
9
8
0
9
% van bekend resultaat
69,83%
30,17%
20,68%
0,68%
3,05%
2,71%
0,00%
3,05%
Ondanks veler inzet bleek het dit voorjaar weer eens niet goed te zijn gegaan. Veel Weidevogelbeschermers zijn in onze polders weer aan het werk geweest om de weidevogels weer aan een goed broedsucces te helpen. Grote boosdoener was dit keer het weer.
Begin april, als de Grutto en Tureluur voor het overgrote deel willen gaan broeden, was het droog en koud. Daardoor was er weinig voedselaanbod, het leek wel of daardoor de weidevogels te weinig conditie hadden om met broeden te beginnen. Regionaal was dit niet anders, het aantal nesten dat gevonden is was ongeveer 25% lager dan in 2006, ook bij ons was dit het geval.

Eén jaar dat het weer niet meewerkt is best op te vangen door de natuur, maar omdat vooral de laatste 20 jaar de intensieve landbouw ook een handje meehelpt in negatieve zin, is zo’n jaar weer meer een tegenvaller. Om dit tegen te gaan, zijn er andere plannen in de maak. Het blijkt uit onderzoek dat de bescherming van weidevogels zoals we dit jaren deden, wel goed was maar niet voldoende om de soorten in stand te houden. Er moet meer aandacht komen voor het overleven van jonge vogels. Zeer belangrijk is om hier het gevarieerde maaibeheer toe te passen. Het toekomstige weidevogel beheer waar L.N.V. extra geld voor uit wil trekken, zal dan ook meer een gebiedsgerichte benadering hebben.

Voor de goede orde, beschermingsmethodes voor de weidevogels, die we in het verleden toepasten blijven gewoon doorgang vinden. Maar als we de weidevogels in onze polders willen blijven zien en horen moet er een ruimer beheer toegepast gaan worden. Dus beschermen als vanouds plus mozaïekbeheer en of uitgestelde maaidata’s. In ons weidevogelgebied is er op een bedrijf voorzichtig mee begonnen. De legsels die daar aanwezig waren zijn allen uitgekomen en de pullen waren nog lang in het gebied aanwezig als gevolg van voldoende voedselaanbod. Hopend dat door goed overleg met de Agrarische Natuur Verenigingen en de Weidevogelbeschermers dit mozaïek beheer etc. een vervolg gaat krijgen, zodat de polders weer met weidevogelgeluid gevuld worden.
De resultaten van 2006 en 2007 laten zien wat we met ongeveer 20 vrijwilligers op 450 ha beschermd hebben, met dank aan aller inzet!


Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .