Soort

Totaal

Bekend

Uitgekomen
Niet
uitgekomen
%
uitgekomen

Oorzaak niet uitkomen

Predatie Beweiding Werk Verloren Overige Onbekend
Bergeend
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Brandgans
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Canadese Gans
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Grauwe gans
4
4
4
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Grutto
93
91
60
31
65,93%
17
0
2
8
0
4
Kievit
217
206
149
57
72,33%
32
0
1
7
0
17
Krakeend
1
1
1
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Kuifeend
4
3
1
2
33,33%
2
0
0
0
0
0
Meerkoet
24
23
16
7
69,57%
5
1
0
0
0
1
Nijlgans
2
2
2
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Scholekster
45
40
32
8
80,00%
5
0
0
1
0
2
Slobeend
3
3
3
0
100,00%
0
0
0
0
0
0
Tureluur
19
17
15
2
88,24%
1
0
0
1
0
0
Waterhoen
6
6
4
2
66,67%
2
0
0
0
0
0
Wilde eend
11
11
8
3
72,73%
1
0
0
1
1
0
Totaal
432
410
298
112
72,68%
65
1
3
18
1
24
% van bekend resultaat
72,68%
27,32%
15,85%
0,24%
0,73%
4,39%
0,24%
5,85%
Na vele jaren een negatief saldo nu eens een positief verslag. Meer vogels en betere plannen!

Weer Het begon dit jaar met het weer niet zo goed. Het bleef dit voorjaar lang koud, we dachten allemaal: wat moet het worden? Maar gelukkig werd het de 2e helft van april bijna zomer. Veel soorten begonnen gelijktijdig te broeden. Het aantal gevonden nesten steeg dit jaar behoorlijk. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de gebieden waar het voorgaande jaren goed was, het nog beter ging. Maar helaas bij de slechte gebieden werd het niet beter.

Toplocatie De Westeinder Polder in Hazerswoude Dorp had de primeur om op één groot perceel 18 Gruttonesten te hebben. De agrariër heeft samen in overleg met de agrarische natuurvereniging en de weidevogelbeschermers besloten dit perceel later te maaien, zodat deze nesten gespaard werden. Hier stond voor de boer een subsidie tegenover die door de ANV is bekostigd. (De ANV is een vereniging van boeren en grondbezitters die meedoen met het in stand houden van natuurwaarden in het land van Wijk en Wouden en worden gesubsidieerd door L.N.V.).

De vogels Vooral de Grutto en Scholekster hebben t.o.v. 2008 een flinke sprong vooruit gemaakt. Terwijl het landelijk slecht gaat met deze soorten. Kievit is bijna gelijk gebleven. En het Waterhoen is sterk gestegen. Wat de predatie betreft, vooral de Zwarte Kraai is hier de grote boosdoener. Maar uit onderzoek is gebleken dat ook de predatie ‘s nachts groot is (hermelijn, wezel en egel).

Nieuwe bredere opzet Voor het komende jaar staat veel te gebeuren. Er komt een andere opzet t.b.v. Weidevogelbescherming. De uitkomsten van nesten, maar ook de fase na het uitkomen van de nesten, was verre van optimaal. Er is een nieuw plan in de maak, waar vooral accent op de nazorg zal worden gelegd, zoals mozaiekbeheer en land waar kuikens kunnen overleven (kuikenland), wijder om de nesten heen maaien en nog tal van zaken. Hier moet vooral met de boeren stevig worden onderhandeld.
Dit is vooral voor de ANV een pittige klus. Veel is nog in concept, maar moet begin volgend jaar panklaar zijn. We hopen dat veel agrariërs weer mee zullen doen. En dat ze voor Flora en Fauna een tevreden contract kunnen afsluiten.

Met dank aan allen die onze weidevogels bescherming hebben geboden groet ik jullie en wens jullie volgend seizoen weer veel plezier in onze mooie polders toe.


Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .