2005 wordt in vogelkringen Gruttojaar genoemd. Dit wil er op wijzen dat het met de Grutto in onze weidepolders niet goed gaat en dat we er wat aan moeten doen dit probleem te doen stoppen. Nederland telde in 1960 ± 135.000 broedparen en in 2004 ± 38.000 broedparen.

Samen proberen we met de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, veehouders er toe te besluiten om b.v. aan mozaïekbeheer te gaan doen. Voor de niet-kenners: dit beheer gaat uit van delen niet te maaien zodat jonge vogels daar dekking in kunnen zoeken. Deze strook wordt dan bijvoorbeeld 3 weken later gemaaid. Dit heeft voor de veehouderij nogal wat voeten in de aarde.

Er is ook een poging gedaan om een petitie aan te bieden aan de ambassadeur van Frankrijk tegen de jacht daar op Grutto's. Deze heeft de petitie niet in ontvangst willen nemen. Vervolgens is het per post opgestuurd, misschien kan de Europese vogelwet hier wat aan doen.

Aantal gemonitorde Hectares per Landtype per jaar
Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. tot 2005

Type / Jaar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwland

0.00

35.00

0.00

34.00

0.00

50.00

62.90

Grasland

0.00

475.00

24.00

645.24

695.00

770.24

794.20

Overig land

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.80

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal groep

0.00

510.00

24.00

679.24

695.00

820.24

863.90

Ten opzichte van vorig jaar zijn de hectaren die in ons werkgebied zijn afgezocht naar nesten met 40 hectaren gestegen. Dit zijn hectaren die vooral ten noorden van de Rijn zijn gelegen. Het gebied rond het Spookverlaat laat, zoals in voorgaande jaren, een zeer somber beeld zien. Dit zal niet beter worden aangezien er 4 windmolens van 125 m hoog geplaatst gaan worden langs de N11, met als stoorzender extra de werkweg die ook als fietspad wordt gebruikt. Dus je snapt wel, weer minder buffer voor broedende weidevogels.

Met 40 hectaren meer werd maar één paar Grutto's meer gevonden. De Kievit gaf een toename van 20 %. Mooi zul je denken, maar als we de aap uit de mouw halen komt er iets anders om de hoek kijken. Het areaal maïsland is enorm toegenomen. Daar gaan veel Kieviten broeden, maar als je de ervaren weidevogelbeschermers spreekt dan kom je er achter dat dit vaak vervolglegsels zijn. Want Kieviten bezitten de drang om zelfs 3 tot 4 maal opnieuw te starten als hun legsel verstoord is. Als je dan het hele seizoen goed monitoort kom je tot de slotsom dat van 300 nesten die gevonden zijn en bebroed, er maar in werkelijkheid 100 paar Kieviten aanwezig waren.Dat de Kievit dit presteert is mooi, maar nesten alléén bepalen niet dat het goed gaat. Je krijgt een vertekend beeld als je alleen de legsels telt.

 
Legsels per soort
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 2005
 
Resultaat
Oorzaken verlies

Soort

bekende
nesten

uitge-
komen nesten

niet
uitge-komen

%
uitge-komen

pre-datie

bewei-ding

werk-zaam-heden

ver-laten

overig

onbe-kend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graspieper

1

1

0

100,0

0

0

0

0

0

0

Grutto

119

80

39

67,2

24

5

0

7

0

3

Kievit

298

207

91

69,5

80

0

0

8

1

2

Knobbelzwaan

1

1

0

100,0

0

0

0

0

0

0

Kuifeend

3

3

0

100,0

0

0

0

0

0

0

Meerkoet

8

5

3

62,5

3

0

0

0

0

0

Scholekster

42

26

16

61,9

15

0

0

1

0

0

Slobeend

5

2

3

40,0

3

0

0

0

0

0

Tureluur

20

16

4

80,0

4

0

0

0

0

0

Visdief

1

0

1

0,0

1

0

0

0

0

0

Waterhoen

4

4

0

100,0

0

0

0

0

0

0

Wilde Eend

22

11

11

50,0

10

0

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal

524

356

168

1048

140

5

0

16

1

6

% van bekend resultaat

 

67,9

32,1

 

26,7

1,0

0,0

3,1

0,2

1,2

Bij de Grutto en Tureluur gebeurt het praktisch niet dat er een vervolglegsel komt. Als vuistregel wordt dan ook 15 mei als uiterste datum voor het produceren van eieren genoemd, terwijl de Kievit wel tot begin juni doorgaat. Dus heeft het zin om niet alleen maar nesten te tellen, maar vooral eens na te gaan of er vliegvlugge jongen in dat gebied aanwezig zijn.

Weidevogelbescherming houdt niet op wanneer je eind mei je laatste nesten gevonden hebt.

Ook is landelijk een onderzoek gaande waar binnenkort een eindrapport van uitkomt betreffende predatie, zowel van nesten als van jonge vogels.

Ten opzichte van vorig jaar is ook de Tureluur met 25 % teruggelopen.

Hopelijk gaan we door een aantal onderzoeken die nog lopen en een aantal vogelvriendelijke beschermings-maatregelen, betere tijden tegemoet.

Hartelijk dank aan alle weidevogelbeschermers. Het waren er dit jaar 20, en ze bezochten 863 hectaren, waarvan 10 % maïsland. En dank aan alle boeren die het weidevogelbeheer een warm hart toe dragen.

Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .