Al jaren schrijf ik een verslag over de weidevogelbescherming in ons gebied. En al jaren lopen de resultaten terug. Dit is zeer triest, want polders zonder weidevogels zijn doods en van weinig waarde. Een voorjaar zonder geluiden van weidevogels zou geen voorjaar zijn voor onze veenweidepolders.

Ontwikkelingen rond het Spookverlaat

Dit voorjaar gaat het niet over een nat of een te droog voorjaar, maar vooral over een voorjaar dat dramatisch was, vooral in het gebied rondom het Spookverlaat. Vraagt hieraan gekoppeld, waarom juist daar? Ik zal proberen in het kort uit te leggen. Vijf en twintig jaar geleden werd in dit gebied de ruilverkaveling afgesloten en kwamen de nieuwe bedrijven aan een ontsluitingsweg te liggen, met gevolg dat de polder door midden werd gesneden. Tevens werd toen besloten dat een gedeelte van het veenweidegebied een andere bestemming moest krijgen. Er werden perceeltjes hout aan gelegd, hier en daar werden plasjes gegraven en een aantal fietspaden aangelegd. Een vogelkijkhut geplaatst en zo was net voor velen een mooi recreatief gebied geworden. Polderpeilen werden hier en daar aangepast, zo kon de intensieve landbouw ook aan de kost komen (de landbouw werd er economisch ook toe gedwongen). Zo zijn na 25 jaar alle ingrediënten aanwezig om de biotoop in dit gebied te laten veranderen. Bomen werden groter zodat daar ook grote vogels gingen broeden (kraaien, uilen en buizerd). Drukke recreatie op een kleiner worden areaal, een nieuwe Rijksweg N11en misschien straks nog windmolens van 120 mtr. hoog. De erfbeplanting om boerderijen is in bezit genomen door Eksters en op boerderijen liggen vaak open maiskuilen. De flora en fauna wet verbiedt jacht op kraaiachtigen zolang niet aantoonbare schade is bewezen. Het is daarom frustrerend voor een vogelbeschermer om soms 80% van de legsels door predatie verloren te zien gaan. Om het hoofd te bieden aan veel predatoren is het aantal weidevogels in zulke gebieden vaak te klein, ook vanwege de buffers die dit soort gebieden nodig heeft. Wat te doen? Kraaien meeuwen eksters afschieten of wegvangen? Minder fietspaden, intensieve landbouw veranderen? Moeilijk om dit allemaal terug te draaien. Daarom heb ik wel veel respect voor die weidevogelbeschermers, die telkens weer proberen weidevogellegsels te beschermen, wat voor ons een groot goed is. We gaan het komende voorjaar er gewoon weer tegenaan want als je je zintuigen wilt gebruiken blijft het weidevogel beschermen je fascineren.

Resultaten van de weidevogelbescherming in 2003
Resultaten van de weidevogelbescherming in 2003

Resultaten

De toelichting op de resultaten is als volgt.
- Het aantal hectaren is hetzelfde gebleven, maar we hebben er 3 nieuwe weidevogelbeschermers bij gekregen.
- Het aantal Gruttonesten dat uitgekomen is, was 40% minder dan in 2002.
- De Kievit bleef 10% achter
- De Tureluur bleef gelijk (zouden die soms slimmer zijn?).
- De Scholekster zakte ook 10%.
- Wat ook enorm terugviel was de slobeend. Vorig jaar 8 paar uit en in 2003, slechts 1 paar uit.
- Nieuw was 1 paar Grauwe ganzen en
- 1 paar Canadese Ganzen.

Met dank aan alle boeren en Weidevogelbeschermers die vele uren bezig zijn geweest om toch nog dit, resultaat te boeken.
De moraal van dit verhaal. Dat veranderen van een biotoop niet altijd gunstig uitpakt voor sommige soorten.


Voor meer informatie over weidevogelbescherming en het stopzetten ervan door de VWG verwijzen we u naar onze secretaris .