2003-2004

Tellingen zijn van 13 september 2003 tot en met 9 maart 2004 uitgevoerd. De reguliere wintervogeltellers zijn: en. De telling op 9 april 2004 is in combinatie met de 1e broedvogelinventarisatie uitgevoerd door:, en.

Wintervogeltellingen
2003-2004
13/9 19/10 16/11 14/12 18/01 15/02 14/03 09/04
Dodaars 1
Fuut 1 1
Aalscholver 14 13 11 13 6 4 2
Grote zilverreiger 1 1 2 8 6 1
Blauwe reiger 3 14 3 1 2 3 2 3
Purperreiger 1
Ooievaar 2 2
Knobbelzwaan 24 8 22 10 17 8 37 151
Grauwe gans 62 51 24 52 54 31
Canadese gans 2 4
Nijlgans 6 2 4
Soepgans 35 35 38 18 22 34 23
Bergeend 1 3 2
Smient 16 1110 3450 4240 6760 6175 5135 185
Krakeend 4 2 22
Wintertaling 5 10 12 34 14 12 8 81
Wilde eend 40 28 58 62 32 27 18 125
Pijlstaart 1 2 4 2
Zomertaling 2 1
Slobeend 10 36 67 28 2 13 11 48
Tafeleend 2 2 1 2
Kuifeend 9 4 14 7 25 21 8 47
Soepeend 5 3 5 4 4 654 4 12
Bruine kiekendief 1
Sperwer 1 1 1
Buizerd 4 3 1 2 3 2 1
Torenvalk 2 1 1 1 1 1
Boomvalk 1
Slechtvalk 1 1
Meerkoet 107 215 32 341 277 215 178 127
Scholekster 183 174 272
Goudplevier 160 16 430
Kievit 3160 86 60 520 60 420 170 137
Kemphaan 3 16
Watersnip 9 19 4 4
Grutto 117 143
Wulp 17 9 19 49 77 192 11
Zwarte ruiter 4 6 1
Tureluur 1 3 72
Kokmeeuw 18 4 4 6 36 17 19 4
Stormmeeuw 10 12 10 4 35 87 11 10
Kleine mantelmeeuw 2 1 2
Zilvermeeuw 4 3 2 4 6 2 2 1
Grote mantelmeeuw 2
Holenduif 2
Houtduif 12 6 9 4 5 7 18
Stadsduif 17 80 44 15
Kramsvogel 15
Ekster 2 2 2 2 2 2 1
Kauw 12 4
Zwarte kraai 4 4 2 2 5 2 13
Spreeuw 465 64 1230 310 625 45 71
Veldleeuwerik 5 8 2 2 30
Boerenzwaluw 7
Graspieper 22 22 2 2 2 2 20
Gele kwikstaart 4
Witte kwikstaart 4 3
Paapje 2
Tapuit 4
Kneu 5

Contact

Voor meer informatie over tellingen kunt u met contact opnemen.

Meer informatie over Natura 2000-gebied "de Wilck" kunt u bij opvragen.