2007-2008

De apriltelling is een combi van de laatste wintervogeltelling en de eerste broedvogeltelling verzorgd door,en. Dit om een duidelijk beeld te schetsen tussen het wegtrekken van de wintergasten en de terugkeer van onze broedvogels.

Grote Zilverreiger

Het is iedere vogelaar duidelijk geworden dat de Grote Zilverreiger een heel normale verschijning is geworden in De Wilck. In de telling van september en oktober waren er al 6 aanwezig. En dan heb ik het nog niet eens over de aantallen die in de ons omringende polders rond huppelen. Toen ik 12 jaar geleden metin de ‘sub-Amalia’ zaten, zagen we de eerste Grote Zilverreiger neerkomen. We sprongen zowat het dak van de hut.

Nog meer mooie waarnemingen!

Mannetje en vrouwtje Nonnetje, Pijlstaart, en na jaren eindelijk weer eens Dodaars en een Grote Zaagbek. Verder krijg ik de indruk dat het aantal soepeenden kleiner wordt.(niet erg!). Ik heb het maar niet over de Kleine Zwaan…waar zij ze? Oorzaak? Wie het weet mag het zeggen!
Maar er zijn ook soorten die vooruitgaan, Kuifeend, Slobeend en Krakeend zitten in de lift.

Rest mij te vertellen dat m.i.v. het nieuwe tel-seizoenmij komt versterken bij de wintervogeltellingen.

Wintertellingen
2007-2008
16/09 14/10 18/11 16/12 13/01 17/02 16/03 13/04
Dodaars
1
Fuut
1
1
1
3
4
Aalscholver
11
11
10
7
1
5
Grote Zilverreiger
6
6
3
1
1
Blauwe Reiger
8
3
3
1
1
5
Knobbelzwaan
18
10
9
4
73
Grauwe Gans
176
30
357
38
70
Brandgans
10
Grote Canadese Gans
4
16
Bergeend
1
Nijlgans
2
18
14
Soepgans
1
1
1
2
Smient
81
1637
3115
5415
5500
3880
1938
185
Krakeend
6
2
Wintertaling
2
17
Wilde Eend
58
9
9
69
48
67
12
82
Slobeend
6
22
85
74
30
2
42
Kuifeend
5
6
6
14
14
21
55
Nonnetje
1
2
Soepeend
4
1
2
Grote Zaagbek
1
Sperwer
1
Buizerd
1
2
Torenvalk
1
1
Slechtvalk
2
Waterhoen
2
Meerkoet
60
75
411
268
165
303
19
108
Scholekster
1
3
37
136
Goudplevier
113
220
45
Kievit
159
374
1035
290
8
38
32
77
Watersnip
11
1
15
Grutto
22
132
Wulp
23
3
22
8
1
154
Tureluur
7
46
Kokmeeuw
2
4
5
3
9
1
Stormmeeuw
1
18
4
12
16
2
Kleine Mantelmeeuw
2
1
2
Grote Mantelmeeuw
1
Zilvermeeuw
1
64
17
19
11
4
Visdief
4
Holenduif
1
Houtduif
4
Kneu
11
Vink
2
Winterkoning
2
Veldleeuwerik
12
2
12
Boerenzwaluw
1
Graspieper
8
8
21
Witte Kwikstaart
2
5
Gele Kwikstaart
3
Paapje
1
Kauw
8
Zwarte Kraai
3
4
10
4
6
7
2
5
Spreeuw
125
355
340
80
6

Contact

Meer informatie over Natura 2000-gebied "de Wilck" kunt u bij opvragen.