De Kruiskade is een oude houtkade in de polders ten noorden van Hazerswoude-Dorp. In het kader van de ruilverkaveling zijn langs het evenwijdig lopende Spookverlaat verschillende jonge bosjes aangeplant.

Het gebied kent behalve de winterkoning weinig echte standvogels. Vanaf eind mei is de broedvogelbevolking echter compleet. De omgeving van de vogelobseratiehut is dan een mooi punt om soorten als bosrietzanger en rietgors te bewonderen. In de jonge bosjes is de tuinfluiter algemeen, terwijl ook de spotvogel aanwezig is. Andere interessante soorten zijn de kleine karekiet, holeduif, rietzanger, boomvalk en koekkoek, en natuurlijk de ooievaars die zich regelmatig rondom het paalnest ophouden en er de laatste jaren heeft gebroed. Verder zijn langs de kruiskade ook broedende ransuilen present.

Watervogels strijken ook neer bij het Spookverlaat

In het stadspark de Houtkamp treft u ook veel zangvogels