Het park De Houtkamp en de naastgelegen heemtuin in Leiderdorp zijn het hele jaar de moeite van een bezoek waard.
Het gebied kent verschillende biotopen: een plas met riet, bos, kapvlaktes, hagen, houtwallen en twee vennen. Er broeden meer dan 30 verschillende vogelsoorten, met in totaal ongeveer 400 broedparen. Algemene zangvogels zijn winterkoning, roodborst, heggenmus, pimpelmees, koolmees en merel, soorten die een groot deel van het seizoen te horen zijn. Zomergasten die in de Houtkamp broeden zijn fitis, tjiftjaf, zwartkop en tuinfluiter. Wie de zang van deze laatste twee soorten uit elkaar wil leren houden kan hier dus zeker terecht. In het rietbiotoop broeden verschillende paren kleine karekieten en bosrietzangers, terwijl ook de rietgors aanwezig is. Andere interessante broedvogels zijn boomkruiper, putter, holenduif, koekoek en staartmees. Recentelijk hebben zowel de grote bonte als de groene specht territoria in de Houtkamp gevestigd. Maar ook buiten het broedseizoen kunnen leuke waarnemingen worden gedaan. Wintergast of doortrekker zijn bijvoorbeeld ijsvogel, vuurgoudhaan, kramsvogel, koperwiek en sijs, terwijl ook paapje, bonte vliegenvanger en rietzanger in het park zijn waargenomen. Het park kent echter ook bijzondere gasten zoals draaihals, appelvink en grote gele kwikstaart.

U kunt aan de zuidzijde van de Wijde Aa ook naar Zangvogels luisteren


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.