De strook tussen het Spookverlaat en Kruiskade (25 ha) is als natuurterrein ingericht in het kader van de

Zomertaling
Kijkgat Amalia aan het Spookverlaat

ruilverkaveling van de Rijnstreek Zuid. Het is een afwisselend gebied met afwisselend waterpartijen en bebossing. De waterpartijen zijn van verschillende diepte, zodat op ondiepe plaatsen moeras kan onstaan. In de plasjes langs het Spookverlaat zijn vaak watervogels te zien. Omdat de weg vlak langs de plasjes ligt zijn de vogels met een verrekijker goed te bekijken. De vogelkijkhut "Amalia" van de vogelwerkgroep is een ook een mooie plek.

Visdiefjes overleg op de boomstronk
Grote canadese gans

Op de plasjes zijn futen, meerkoeten, kuifeenden, aalscholvers te zien. Soms zijn dodaars, krakeend, tafeleend, wintertaling, slobeend en smient aanwezig. Wie goed oplet krijg misschien een waterral of ijsvogeltje te zien en de geduldige waarnemer maakt in de winter kans op een roerdomp. Zeldzaam zijn brilduiker en zomertaling, en ook de roodhalsfuut is hier wel eens gezien.

Ook weidevogels strijken neer in het Spookverlaat

de Starrevaart zit vol Watervogels