Starrevaart

Even te zuiden van het gebied Vlietland ligt vogelplas De Starrevaart. In 1996 is dit natuurontwikkelingproject gereed gekomen. De vogelplas is goed te overzien vanaf de Kniplaan, die bereikbaar is vanaf de Vliet of vanuit Stompwijk. Aan het evenwijdig aan de A4 lopende Duinwaterpad bevindt zich een vogelkijkhut "Vogelknip". Veel meer over de vogelplas staat op de website van de vogelplas de Starrevaart...

Watervogels

Vanaf oktober overwinteren op de vogelplas zeer veel smienten, kuifeenden, wilde eenden en meerkoeten. Minder in getal maar ruimschoots aanwezig zijn tafeleend, krakeend, en wintertaling. Vaak zijn ook pijlstaarten, bergeenden en dodaarsjes te zien. Ook wordt het gebied als slaapplaats gebruikt door kleine en wilde zwanen. Als het goed wintert komen daar brilduikers, grote zaagbekken en nonnetjes bij. In het vroege voorjaar kunnen de aantallen slobeenden spectaculair toenemen. De geoorde fuut is hier broedvogel net als de rosse stekelstaart.

Weidevogels

De steltlopers bevinden zich meestal op het eiland tegenover de vogelkijkhut of in het ondiepe water langs de Kniplaan. Zwarte ruiters, oeverlopers, kluten, lepelaars, tureluurs, kemphanen en watersnippen zijn gewone verschijningen, maar ook groenpootruiters en bosruiters zijn niet uitzonderlijk. Van de kleinere soorten zijn kleine plevier, bonte strandloper en kleine strandloper regelmatig aanwezig, terwijl ook steenloper, kanoet en krombekstrandloper met wat geluk te zien zijn. Ook de liefhebber van zeldzame soorten kan in de Starrevaart goed terecht: in de plas werden kleine zilverreiger, poelruiter, gestreepte-, temminck's en breedbekstrandlopers waargenomen.

Kaart