Foto's

We hebben nog geen fotoverslag gemaakt.

"Ons" schiereiland in de Munnikenpolder - 2023

Iedereen weet wel dat onze vogelwerkgroep twee terreinen van Staatsbosbeheer -SBB- (mede) in beheer heeft. Allereerst het belangrijke wetland en Natura 2000-gebied De Wilck, waar het grootste gedeelte van het beheer door SBB zelf wordt gedaan, maar waarbij de VWG ook geregeld de handen uit de mouwen steekt. Daarnaast het Spookverlaat-Kruiskade-gebied, waar het beheer grotendeels door de VWG wordt verricht.

Broedvogels 2023

Samengesteld uit de gegevens van 3 bezoeken, aangevuld met gegevens (inclusief vermelding van broed-indicerend gedrag en locatie) uit waarneming.nl is het onderstaande overzicht opgesteld. Het betreft meer dan 4 waarnemingen tussen 15 maart tot 15 juni 2023.

Soort Territoria Broedcode Gedrag
1 Bosrietzanger 2 2 zang/balts
2 Cetti's zanger 1 2 zang/balts
3 Kleine karekiet 2 2 zang/balts
4 Blauwborst (2x) 1 2 zang/balts
5 Rietzanger 3 15 nest eieren
6 Rietgors 1 14 Voedseltransport
7 Fitis 1 2 zang/balts
8 Tjiftjaf 1 2 zang/balts
9 Groenling 1 14 Voedseltransport
10 Witte kwikstaart 1 14 Voedseltransport
11 Merel 1 2 zang/balts
12 Winterkoning 2 2 zang/balts
13 IJsvogel 1 3 paar in broedbiotoop
14 Torenvalk 1 16 Jongen
15 Fazant 1 15/16 eieren/jongen
16 Meerkoet 1 15/16 eieren/jongen
17 Grauwe gans 2 15/16 eieren/jongen
18 Wilde eend ? 3 paar in broedbiotoop
19 Krakeend ? 3 paar in broedbiotoop
20 Oeverzwaluw Kolonie (2x) 16 jongen

Waarnemingen

Op de site waarneming.nl staan alle waarnemingen op het schiereiland en in de hele polder op een rij, zowel van vogels als van andere fauna en flora.

Onderhouden nestkasten

Vogelkasten moeten elkaar jaar schoongemaakt worden. Soms gaat dat makkelijk, soms is het een beetje wiebelig werk.

Valkennesten schoonmaken lijkt hoogwerkerskunst

Contact

Meer informatie over de Munnikenpolder en de oever­zwaluwen­wand kunt u inwinnen bij en b.g.g. .

Oever­zwaluwen­wand

De wand vraagt regelmatig onderhoud.

De gaten moeten precies op de goede plek!

Interne verbouwing oeverzwaluwenwand

Ook veel houtwerk binnen in de oeverzwaluwenwand was verouderd en is vervangen.

Zoveel nesten in één wand!