Foto's

We hebben nog geen fotoverslag gemaakt.

"Ons" schiereiland in de Munnikenpolder - 2021

Iedereen weet wel dat onze vogelwerkgroep twee terreinen van Staatsbosbeheer -SBB- (mede) in beheer heeft. Allereerst het belangrijke wetland en Natura 2000-gebied De Wilck, waar het grootste gedeelte van het beheer door SBB zelf wordt gedaan, maar waarbij de VWG ook geregeld de handen uit de mouwen steekt. Daarnaast het Spookverlaat-Kruiskade-gebied, waar het beheer grotendeels door de VWG wordt verricht.

Maar er is nog een terrein waarbij veel beheerwerk door de VWG gebeurt: een schiereilandje in de Munnikkenpolder te Leiderdorp. Dit gebiedje is eigendom van de gemeente, die met onze VWG een adoptieovereenkomst heeft afgesloten. Binnen de kaders van die overeenkomst is de VWG vrij om alle maatregelen te nemen die in het belang zijn van vogels en van de natuur in het algemeen.

Waarnemingen

Op de site waarneming.nl staan alle waarnemingen op het schiereiland en in de hele polder op een rij, zowel van vogels als van andere fauna en flora.

Oeverzwaluwen ...hut!

Een mooie opdracht. Zoals velen van u zullen weten, is dat beheer enkele jaren geleden begonnen met de bouw en het beheer van een oeverzwaluwenhut, die een groot succes is. Maar er gebeurt meer.

Insectenhotel en meer ...

Zo hebben we een torenvalkenkast geplaatst, die al snel door de torenvalken werd ontdekt en in gebruik genomen.

Op de heuvel rondom de oeverzwaluwen hut en elders in het gebied hebben we veel besdragende struiken aangeplant, om met name in de trektijd vogels aan te trekken.

Om ook de insectenetende vogels te helpen, wordt de rest van dit schiereiland niet bemest, en slechts één keer per jaar in de herfst (door een aannemer) gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Zo proberen we dit polderlandschap wat te verschralen, met de bedoeling om steeds meer bloeiende planten tot ontwikkeling te laten komen. Dat is goed voor de insecten, en daarmee weer voor de vogels.

Ontwikkelingen

De ontwikkeling van de begroeiing wordt op ons verzoek door vrijwilligers met veel plantenkennis gemonitord. Zo kunnen we de effecten van ons beheer zien en, indien nodig, bijstellen. We houden zelf de vogelbevolking in ons gebiedje in de gaten. Toen we het gebiedje na de pioniersfase in beheer kregen, was het nog erg soortenarm (afgezien van een kolonie oeverzwaluwen): voornamelijk grauwe ganzen, fazanten, wilde eenden en een enkele zangvogelsoort. Wij hopen door ons beheer het aantal vogelsoorten te laten toenemen.

De besdragende struiken staan er nu een paar jaar. Langzamerhand komen zij boven de omliggende begroeiing, nu nog voornamelijk brandnetels en distels, uit. Daardoor zal binnen afzienbare tijd het erg arbeidsintensieve maaiwerk (een paar keer per jaar, door ons zelf met zeis en hooihark uitgevoerd), niet meer nodig zijn.

Oeverbescherming

Na diverse verzoeken van onze kant heeft de gemeente vorig jaar actie ondernomen om het snelle afkalven van het schiereiland door golfslag vanaf de aanliggende Vadedoplas te stoppen. Er is een oeverbeschoeiing aangelegd. We zullen in de gaten houden of deze oplossing afdoende werkt.

Contact

Meer informatie over de Munnikenpolder en de oever­zwaluwen­wand kunt u inwinnen bij en b.g.g. .