Ruimtelijke Ordening

Beroep tegen besluit op bezwaar goedkeuringsbesluit faunabeheerplan smient Zuid-Holland 2017-2023

19 juni 2018

Natuur en mileu federatie zuid-holland

Ook onze VWG ondertekende het beroep.

Toename van het aantal smienten in periode van 1975 tot 2000 van 20.000 naar 60.000. Gevolgd door een afname: in 2015 50.000.

Goed nieuws over smienten

11 augustus 2018

We hebben de uitspraak binnen in het kader van de voorlopige voorzieningen die we aangevraagd hebben mbt de afschot van smienten, zie uitspraak.
En het is goed nieuws: we hebben de voorlopige voorzieningen toegewezen gekregen en er mogen dus voorlopig geen smienten worden afschoten in Zuid-Holland!!

Bron:

2018 - Zomerganzen vogelvrij

24 oktober 2018

Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan in onze hoger beroepsprocedure mbt de zomerganzen.

Helaas is ook dit keer ons hoger beroep ongegrond verklaard. Ik vind de uitspraak redelijk verbijsterend, want de RvS geeft wat de motivering betreft alleen maar aan dat de Canadese Gans en Kolgans in het Besluit beheer en schadebestrijding(Bbsd) genoemd worden als soorten die in het gehele land schade veroorzaken en dat bij opname in die lijst per definitie vast staat dat door bestrijding de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt. Zij gaan er vreemd genoeg niet op in dat voor individuele ontheffing voor het doden van de soorten op deze lijst alsnog getoetst zou moeten worden of aan de voorwaarden voor ontheffingverlening uit de wet voldaan wordt.

Met deze redenering is in feite iedere soort die op die lijst staat vogelvrij. Naast de kolgans en Canadese gans staan op deze lijst ook brandgans. damhert, edelhert, grauwe gans, knobbelzwaan, konijn, ree, vos, wild zwijn en wilde eend. Voordeel is in ieder geval dat de ontheffing waar deze procedure over gaat nog was afgegeven onder de Flora en faunawet  een het Bbsd (en de daarin opgenomen lijst met schadesoorten) nu dus zijn vervangen door de Wet natuurbescherming en bijbehorende besluiten. Al zit in de Wet natuurbescherming een vergelijkbare bepaling voor het aanwijzen van schadesoorten waarbij verwezen wordt naar een lijst in de Besluit natuurbescherming. Hier staan de volgende soorten op: Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos en zwarte kraai. Voor deze soorten geldt dus wellicht ook dat ontheffingen mogen worden afgegeven die het terugdringen van de populatie tot nul exemplaren mogelijk maken.

Als in het oordeel van de Raad van State nu zwaar had meegewogen dat de Canadese gans hier van oorsprong niet in Nederland voorkomt en daarom tot nul zou worden mogen teruggebracht, dan zat er in ecologisch opzicht in ieder geval nog enige logica in. Maar nu is het wel heel vreemd dat hoe zij tot de conclusie komen dat een soort gelijk beschermd kan zijn en tot nul mag worden reduceert.

Bron:

2018 - Roeken afschot beperkt

17 oktober 2018

De Raad van State heeft haar uitspraak gepubliceerd over het hoger beroep van de FBE met betrekking tot de roeken, zie https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=96902&summary_only=&q=
Helaas heeft de RvS de uitspraak van de rechtbank grotendeels vernietigd en mogen er dus weer roeken worden afgeschoten. Erg teleurstellend! De RvS is van mening dat de staat van instandhouding in Zuid-Holland geen gevaar loopt doordat het afschot is gelimiteerd op maximaal 40 af te schieten roeken per jaar. Wat de schadedreiging betreft vindt de RvS dat de rechtbank wel gelijk heeft dat voor Alblasserwaard West, Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en IJsselmonde onvoldoende onderbouwd is dat er sprake is van een concrete drieging van belangrijke schade. Het deel van uitspraak van de rechtbank dat op deze gebieden betrekking heeft blijft dus wel overeind en hier mag dus geen afschot van roeken plaatsvinden. Voor de overige gebieden vindt de RvS dat er wel voldoende is onderbouwd dat roeken hier schade aan kunnen richten. Wel wordt er een aanscherping gemaakt in de uitspraak wat betreft de percelen (fruit of mais) waarop schade dreigt en dus afschot plaats mag vonden (in de ontheffing werd in alle genoemde WBE’s afschot op fruit en mais toegestaan). De RvS vindt ook dat voldoende onderbouwd is dat roeken in de Hoeksche Waard voor schade zorgen vanwege de rapportage van de taxateur en zijn toelichting op de zitting. De RvS geeft aan dat onze argumentatie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de schade hier door roeken is veroorzaakt onvoldoende is en we om dit in twijfel te trekken een tegenrapport hadden moeten aandragen waaruit zou blijken dat de schade niet door een roek veroorzaakt is. Tsja, dat is praktisch natuurlijk zo goed als onuitvoerbaar, je kunt ook niet keihard aantonen dat eenhoorns niet bestaan….

Ondanks dat er door onze procedure (en de procedure van de Faunabescherming) dus wel de nodige aanscherpingen zijn gekomen (instellen van limiet van het afschot van 40 roeken per jaar en nu dus een inperking van de gebieden en percelen waar geschoten mag worden) toch een teleurstellende afloop omdat het gewoon zo onzinnig is om het handjevol roeken dat in Zuid-Holland voorkomt en voor schade zorgt die nauwelijks iets voorstelt  af te gaan schieten, en de roek dus ook nog achteruit gaat.

Bron:

Toegestaan afschot Roeken in Zuid-Holland

WBE

Toegestaan afschot

Alblasserwaard-West

Geen afschot toegestaan

Alblasserwaard-Oost

Afschot toegestaan op percelen met fruit en mais

Tielerwaard-West (ZH’se deel)

Afschot toegestaan op percelen met fruit en mais

Vijfheerenlanden

Afschot toegestaan op percelen met fruit

Goeree-Overflakkee

Geen afschot toegestaan

Voorne

Geen afschot toegestaan

Putten

Geen afschot toegestaan

Hoeksche Waard

Afschot toegestaan op percelen met fruit

Eiland van IJsselmonde

Geen afschot toegestaan

Bron:


Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .