Ruimtelijke Ordening

2006 Boterhuispolder - Groen groen of golf groen?

LEIDERDORP - De gemeente plant golfbaan in de Boterhuispolder.

Binnenkort presenteert de gemeente Leiderdorp een herinrichtingsplan voor de Boterhuispolder De polder ongemoeid laten is hierbij volgens de gemeente geen optie. De gemeente streeft met de herinrichting de polder open en groen te houden; de aanleg van een golfbaan in het gebied, dat begrensd wordt door de Nieuwe Weg en N445 ziet het college daarbij als een wenkend perspectief. Op deze manier zou van bebouwing nooit meer sprake kunnen zijn. Een loffelijk streven of een verkeerde voorstelling van zaken? Bezorgde natuurbeschermers trekken aan de bel.

2006 Boerengolf

HAZERSWOUDE - GEEN BOERENGOLF? De Dienst Regelingen van het ministerie van LNV heeft een verzoek van Jeu de Boer aan de Galgweg in Hazerswoude-Dorp afgewezen om op de weilanden boerengolf (met grote ballen) te mogen spelen.

Er was een aanvraag ingediend volgens art. 75 lid 5c van de Flora- en Faunawet om ontheffing te krijgen van de artikelen die verstoring (van broedvogels) verbieden. De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. had hiertegen bezwaar aangetekend omdat broedvogels bij zulke activiteiten altijd verstoord worden, hoe je het ook wendt of keert.

Het ministerie heeft het verzoek dan ook gemotiveerd afgewezen met als conclusie (letterlijk): "Dit houdt in dat het niet is toegestaan boerengolf te spelen in het broedseizoen van tenminste 15 maart tot 15 juli, daar waar vogels broeden en tijdens de vogeltrek. Buiten het broedseizoen en de periode van de vogeltrek is er geen noodzaak voor een ontheffing en kunt u deze activiteiten zonder ontheffing uitvoeren".


Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .