Terug

0 Is de Munnikkenpolder van groot belang voor watervogels of meer dan dat?

De Munnikkenpolder is sinds de oplevering in 2016 van groot belang geworden voor watervogels. Vooral in de winter en het voorjaar slapen er ’s nachts veel steltlopers (wulp*, grutto* en kievit), ganzen en eenden. De Munnikkenpolder behoort nu tot de belangrijke binnenlandse slaapplaatsen van Nederland. Ook voor broedvogels (visdieven*, kluut en kleine plevier) is het gebied belangrijk. Windturbines zouden jaarrond een groot risico zijn voor alle rondvliegende vogels. Het zou goed zijn de Munnikkenpolder op te nemen in het Nationaal Natuur Netwerk NNN. Zo wordt de bescherming veel sterker.

De slaapplaats van de wulpen, grutto’s en kieviten is op een slikplaat die nèt onder water staat. Die onbegroeide slikplaat wordt in stand gehouden door het zogenaamde “flexibele waterpeilbeheer”, dat wil zeggen meebewegend met de seizoenen.

Als het beheer wordt overgedragen van de gemeente naar een gespecialiseerde natuurbeheerorganisatie wordt de natuurwaarde beter gewaarborgd. Die overdracht is ook vastgelegd in het W4-contract waarop de wethouder van Leiderdorp in 2002 zijn handtekening heeft gezet.

Vier organisaties uit de Leidse regio hebben gezamenlijk een rapport geschreven over de biodiversiteit van de Munnikkenpolder. Alle waarnemingen die na de oplevering in 2016 zijn geregistreerd zijn samengebracht. Zij willen zo het natuurbelang onder aandacht van de politiek brengen.


Het rapport is woensdag 10 april 2024 om 15:00 uur in de Munnikenpolder in Leiderdorp op het uitkijkpunt langs de Does aangeboden aan wethouder Gebke van Gaal.

Download rapport :

Meer informatie: Ron Mes 0610841587

  • Instituut Natuureducatie IVN regio Leiden,
  • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV Afd. Leiden e.o.,
  • (regionale) Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude en
  • Stichting Comité Doesbrug SCD.

Op vogelsrijnwoude.nl staat nog meer over de Munnnikkenpolder.