Vogelsspotten op 16 april 2005

Ook dit jaar organiseert de jubileumcommissie weer een vogelsponsortocht. Dit keer is de opbrengst niet bestemd voor onze eigen kas, maar komt zij helemaal ten goede aan de grutto’s. Vogelbescherming Nederland voert sinds vorig jaar een actie ‘Nederland – Gruttoland’.

Uit de brochure "Nederland Grutto-land"

“De grutto staat volop in de belangstelling. Jammer genoeg is de aanleiding hiervoor niet positief: het aantal gruttoparen in ons land daalde in ongeveer 10 jaar van 90.000 naar 45.000. De grutto is in zijn voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van Nederland. Het is daarom noodzakelijk extra maatregelen te nemen voor het behoud van deze weidevogel. Hiervoor is aangepast graslandbeheer door boeren en natuurorganisaties nodig, maar ook de politieke wil om de voorwaarden hiervoor te verbeteren. Gelukkig zien veel mensen in dat er echt iets moet gebeuren.

In het voorjaar van 2003 is het project Nederland – gruttoland gestart om aandacht te creëren voor het gruttoprobleem en om samen met de boeren extra in te zetten op de bescherming van de grutto. Bijna 15.000 mensen steunden in 2003 de geformuleerde actiepunten voor het behoud van de grutto. Het aantal boeren dat mee wil doen met Nederland – Gruttoland is veel groter dan binnen dit proefproject mogelijk is. De verschillende overheden tonen belangstelling voor het project. Kortom: het draagvlak om de grutto te beschermen groeit.

In diverse gebieden wordt al aan weidevogelbeheer gedaan door boeren en vrijwilligers. Ook wordt geëxperimenteerd met vormen van aangepast graslandbeheer. De ruin vijftig gruttoboerderijen van Nederland – gruttoland zijn hierbij van groot belang. Op deze boerderijen wordt drie jaar lang extra maatregelen genomen ter bescherming van de grutto. Samen met onderzoekers wordt gekeken welk graslandbeheer het meest optimaal is. Daarbij wordt goed opgelet of de maatregelen in de bedrijfsvoering van de boeren passen.”

Ook in ons werkgebied is de grutto een van de belangrijkste vogels, die voor zijn voortbestaan van de weilanden en het grasbeheer afhankelijk is. Degenen die al jarenlang, als vrijwilliger, aan weidevogelbeheer doen, wordt het steeds duidelijker. Als er niet gauw iets gebeurt, verdwijnt de grutto als broedvogel uit onze weilanden. Ook hier lopen de broedvogelaantallen schrikbarend terug. De grutto als reservaatsvogel is een schrikbeeld dat we nog niet voor ogen willen hebben. Vandaar de keuze voor dit project door de jubileumcie. om te steunen.

Als u meer wilt weten

Als u meer wilt weten neem dan contact op met:

  • Ridderhoflaan 13
  • 2396 CJ Koudekerk aan den Rijn
  • telefoon 071-3412234

Hoe werkt het?

 1. Je kunt je opgeven bij
 2. Je krijgt een kaartje, een sponsorlijst en een soortenlijst.
 3. Je verzamelt sponsors die je per soort of voor een vast bedrag laat betalen.
 4. Op 16 april probeer je van 0.00 uur tot 19.00 uur binnen het werkgebied van de VWG zoveel mogelijk soorten te spotten. Het is het gezelligst om dat met zijn tweeën te doen.
 5. Om 19.00 uur verzamelen we bij de Zaagbek om de waarnemingen te laten beoordelen door een deskundige jury.
 6. Na het vaststellen van het aantal waargenomen soorten haal je je geld op en stort je dat op de bankrekening van de VWG. De penningmeester maakt dan het totale bedrag over aan Vogelbescherming.
 7. Er zijn twee bekers: een voor de meest waargenomen soorten en een voor het grootste sponsorbedrag.
 8. Als speciale opdracht: Hoeveel grutto’s tel je op deze dag?